Jeg liker ikke å snakke stygt om folk bak ryggen på dem, men jeg tror han er advokat.


jeg-liker-ikke-å-snakke-stygt-om-folk-bak-ryggen-på-dem-men-jeg-tror-han-er-advokat
samuel johnsonjeglikerikkesnakkestygtomfolkbakryggendemmenjegtrorhaneradvokatjeg likerliker ikkeikke åå snakkesnakke stygtstygt omom folkfolk bakbak ryggenryggen påpå demmen jegjeg trorhan erer advokatjeg liker ikkeliker ikke åikke å snakkeå snakke stygtsnakke stygt omstygt om folkom folk bakfolk bak ryggenbak ryggen påryggen på demmen jeg trorjeg tror hantror han erhan er advokatjeg liker ikke åliker ikke å snakkeikke å snakke stygtå snakke stygt omsnakke stygt om folkstygt om folk bakom folk bak ryggenfolk bak ryggen påbak ryggen på demmen jeg tror hanjeg tror han ertror han er advokatjeg liker ikke å snakkeliker ikke å snakke stygtikke å snakke stygt omå snakke stygt om folksnakke stygt om folk bakstygt om folk bak ryggenom folk bak ryggen påfolk bak ryggen på demmen jeg tror han erjeg tror han er advokat

Jeg liker ikke å snakke; da tror jeg ikke meg selv. Men blomstene her vil takke allikevel! -Arnulf Øverland
jeg-liker-ikke-å-snakke-da-tror-jeg-ikke-meg-selv-men-blomstene-her-vil-takke-allikevel
Jeg vil ikke snakke stygt om noen, men si alt det gode jeg vet om enhver. -Benjamin Franklin
jeg-vil-ikke-snakke-stygt-om-noen-men-alt-det-gode-jeg-vet-om-enhver
Jeg liker folk som nekter å snakke før de har noe å si. -Prate
jeg-liker-folk-som-nekter-å-snakke-før-har-noe-å
Hele Leeds står hundre prosent bak manageren, men jeg kan ikke snakke for resten av laget. -Brian Greenhoff
hele-leeds-står-hundre-prosent-bak-manageren-men-jeg-kan-ikke-snakke-for-resten-av-laget
Det har jeg litt glede av, men jeg slipper dem aldri inn, folk som tror på det evige liv er ikke rasjonelle, en vet aldri hva de kan finne på. -Livet etter dette
det-har-jeg-litt-glede-av-men-jeg-slipper-dem-aldri-inn-folk-som-tror-på-det-evige-liv-er-ikke-rasjonelle-vet-aldri-hva-kan-finne-på
Snakk heller over hodet på folk enn bak ryggen deres. -Adlai Stevenson
snakk-heller-over-hodet-på-folk-enn-bak-ryggen-deres