Jeg liker at en mann dominerer meg så lenge forholdet varer. Frihet for meg betyr frihet til å velge hvem jeg vil være slave for.


jeg-liker-at-mann-dominerer-meg-så-lenge-forholdet-varer-frihet-for-meg-betyr-frihet-til-å-velge-hvem-jeg-vil-være-slave-for
melina mercourijeglikeratmanndominerermeglengeforholdetvarerfrihetforbetyrfrihettilvelgehvemjegvilværeslaveforjeg likerliker atat enen mannmann dominererdominerer megmeg såså lengelenge forholdetforholdet varerfrihet formeg betyrbetyr frihetfrihet tiltil åå velgevelge hvemhvem jegjeg vilvil værevære slaveslave forjeg liker atliker at enat en mannen mann dominerermann dominerer megdominerer meg såmeg så lengeså lenge forholdetlenge forholdet varerfrihet for megfor meg betyrmeg betyr frihetbetyr frihet tilfrihet til åtil å velgeå velge hvemvelge hvem jeghvem jeg viljeg vil værevil være slavevære slave forjeg liker at enliker at en mannat en mann dominereren mann dominerer megmann dominerer meg sådominerer meg så lengemeg så lenge forholdetså lenge forholdet varerfrihet for meg betyrfor meg betyr frihetmeg betyr frihet tilbetyr frihet til åfrihet til å velgetil å velge hvemå velge hvem jegvelge hvem jeg vilhvem jeg vil værejeg vil være slavevil være slave forjeg liker at en mannliker at en mann dominererat en mann dominerer megen mann dominerer meg såmann dominerer meg så lengedominerer meg så lenge forholdetmeg så lenge forholdet varerfrihet for meg betyr frihetfor meg betyr frihet tilmeg betyr frihet til åbetyr frihet til å velgefrihet til å velge hvemtil å velge hvem jegå velge hvem jeg vilvelge hvem jeg vil værehvem jeg vil være slavejeg vil være slave for

Av og til får jeg det for meg at jeg skal oppføre meg som en dame, men det varer aldri lenge. -Shelley Winters
av-og-til-får-jeg-det-for-meg-at-jeg-skal-oppføre-meg-som-dame-men-det-varer-aldri-lenge
Jeg tar meg den frihet. Der ligger hemmeligheten med frihetens vesen. Man tar seg den. Ingen gir oss frihet, vi må ta den selv. -Frihet
jeg-tar-meg-den-frihet-der-ligger-hemmeligheten-med-frihetens-vesen-man-tar-seg-den-ingen-gir-oss-frihet-vi-må-ta-den-selv
Dersom frihet betyr noe som helst, betyr det retten til å fortelle folk det de ikke vil høre. -Ytringsfrihet
dersom-frihet-betyr-noe-som-helst-betyr-det-retten-til-å-fortelle-folk-det-ikke-vil-høre
Det kan ikke eksistere demokrati uten bestemte regler. De kan ha frihet som innhold, men frihet betyr ikke at man skal gå på feil side av gaten. -Indira Gandhi
det-kan-ikke-eksistere-demokrati-uten-bestemte-regler-de-kan-frihet-som-innhold-men-frihet-betyr-ikke-at-man-skal-gå-på-feil-side-av-gaten
Jeg skjønte veldig fort at om en produsent vil spise middag med meg, vil han ikke ha meg til en rolle. Da vil han bare ha meg. -Skuespiller
jeg-skjønte-veldig-fort-at-om-produsent-vil-spise-middag-med-meg-vil-han-ikke-meg-til-rolle-da-vil-han-bare-meg
Jeg vil ikke ha ja-folk rundt meg. Jeg vil alltid høre sannheten, selv om det betyr at de som sier den, får sparken. -Ledelse
jeg-vil-ikke-ja-folk-rundt-meg-jeg-vil-alltid-høre-sannheten-selv-om-det-betyr-at-som-sier-den-får-sparken