Jeg lever, jeg lar meg leve, for at Borges skal bli i stand til å utpønske sin litteratur, og i denne litteraturen ser jeg min berettigelse.


jeg-lever-jeg-lar-meg-leve-for-at-borges-skal-bli-i-stand-til-å-utpønske-litteratur-og-i-denne-litteraturen-jeg-min-berettigelse
litteraturjegleverjeglarmegleveforatborgesskalblistandtilutpønskelitteraturogdennelitteraturenminberettigelsejeg leverjeg larlar megmeg leveat borgesborges skalskal blibli ii standtil åå utpønskeutpønske sinsin litteraturog ii dennedenne litteraturenlitteraturen serser jegjeg minmin berettigelsejeg lar meglar meg levefor at borgesat borges skalborges skal bliskal bli ibli i standi stand tilstand til åtil å utpønskeå utpønske sinutpønske sin litteraturog i dennei denne litteraturendenne litteraturen serlitteraturen ser jegser jeg minjeg min berettigelsejeg lar meg levefor at borges skalat borges skal bliborges skal bli iskal bli i standbli i stand tili stand til åstand til å utpønsketil å utpønske sinå utpønske sin litteraturog i denne litteratureni denne litteraturen serdenne litteraturen ser jeglitteraturen ser jeg minser jeg min berettigelsefor at borges skal bliat borges skal bli iborges skal bli i standskal bli i stand tilbli i stand til åi stand til å utpønskestand til å utpønske sintil å utpønske sin litteraturog i denne litteraturen seri denne litteraturen ser jegdenne litteraturen ser jeg minlitteraturen ser jeg min berettigelse

Meg har tiden tæret på, jeg er blitt dum og avblomstret og likegyldig; nå ser jeg på en kvinne som på litteratur. -Menn og alder
meg-har-tiden-tæret-på-jeg-er-blitt-dum-og-avblomstret-og-likegyldig-nå-jeg-på-kvinne-som-på-litteratur
Herren er min hyrde, jeg mangler ingen ting. Han lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder meg på de rette stier for sitt navns skyld. -Hvile
herren-er-min-hyrde-jeg-mangler-ingen-ting-han-lar-meg-ligge-i-grønne-enger-han-fører-meg-til-vann-der-jeg-finner-hvile-og-gir-meg-ny-kraft-han
Jeg har holdt stand mot alle fruentimmer tilforn, men så snart jeg fikk denne jomfru å se, var det likesom en sa meg: Her er den person, som himmelen har beskikket det til ektefelle. -Ludvig Holberg
jeg-har-holdt-stand-mot-alle-fruentimmer-tilforn-men-så-snart-jeg-fikk-denne-jomfru-å-se-var-det-likesom-sa-meg-her-er-den-person-som-himmelen-har
Jeg sverger ved mitt liv og min kjærlighet til det, at jeg aldri vil leve for en annen, og heller aldri be en annen om å leve for meg. -Ayn Rand
jeg-sverger-ved-mitt-liv-og-min-kjærlighet-til-det-at-jeg-aldri-vil-leve-for-annen-og-heller-aldri-be-annen-om-å-leve-for-meg
Så lenge jeg er i stand til å leve, tenke og elske, vil jeg fortsette å gløde. -Leve
så-lenge-jeg-er-i-stand-til-å-leve-tenke-og-elske-vil-jeg-fortsette-å-glø