Jeg lærte at mot ikke var fravær av frykt, men seieren over den. Den modige er ikke den som ikke føler seg redd, men den som beseirer frykten.


jeg-lærte-at-mot-ikke-var-fravær-av-frykt-men-seieren-over-den-den-modige-er-ikke-den-som-ikke-føler-seg-redd-men-den-som-beseirer-frykten
nelson mandelajeglærteatmotikkevarfraværavfryktmenseierenoverdendenmodigeerdensomfølersegreddbeseirerfryktenjeg lærtelærte atat motmot ikkeikke varvar fraværfravær avav fryktmen seierenseieren overover denden modigemodige erer ikkeikke denden somsom ikkeikke følerføler segseg reddmen denden somsom beseirerbeseirer fryktenjeg lærte atlærte at motat mot ikkemot ikke varikke var fraværvar fravær avfravær av fryktmen seieren overseieren over denden modige ermodige er ikkeer ikke denikke den somden som ikkesom ikke følerikke føler segføler seg reddmen den somden som beseirersom beseirer fryktenjeg lærte at motlærte at mot ikkeat mot ikke varmot ikke var fraværikke var fravær avvar fravær av fryktmen seieren over denden modige er ikkemodige er ikke dener ikke den somikke den som ikkeden som ikke følersom ikke føler segikke føler seg reddmen den som beseirerden som beseirer fryktenjeg lærte at mot ikkelærte at mot ikke varat mot ikke var fraværmot ikke var fravær avikke var fravær av fryktden modige er ikke denmodige er ikke den somer ikke den som ikkeikke den som ikke følerden som ikke føler segsom ikke føler seg reddmen den som beseirer frykten

Mot er ikke fravær av frykt, men det å bestemme seg for at noe annet er viktigere enn frykten. -James Neil Hollingworth
mot-er-ikke-fravær-av-frykt-men-det-å-bestemme-seg-for-at-noe-annet-er-viktigere-enn-frykten
Mot er ikke fravær av frykt, men evnen til å gå videre selv om du er redd. -Ukjent
mot-er-ikke-fravær-av-frykt-men-evnen-til-å-gå-videre-selv-om-du-er-redd
Og jeg er selv redd. Men jeg sitter og kjenner det er en fin angst. Skarp og konkret. Det er den irrasjonelle frykten som er farlig. -Angst
og-jeg-er-selv-redd-men-jeg-sitter-og-kjenner-det-er-angst-skarp-og-konkret-det-er-den-irrasjonelle-frykten-som-er-farlig
Den nye verdens barn føler nok ikke angst for Vår Herre og synes nok ikke at de skylder Ham noe, men de føler kanskje angst for banken, at de skylder den - banken - noe. -Odd Børretzen
den-nye-verdens-barn-føler-nok-ikke-angst-for-vår-herre-og-synes-nok-ikke-at-skylder-ham-noe-men-føler-kanskje-angst-for-banken-at-skylder-den
Den engstelige blir redd før faren kommer, den feige mens det står på, og den modige når det er over. -Jean Paul
den-engstelige-blir-redd-før-faren-kommer-den-feige-mens-det-står-på-og-den-modige-når-det-er-over