Jeg kjenner en mening med livet. Det er at du gjør din plikt i stort og i smått mot din klasse - i handling, i tanke og dikt.


jeg-kjenner-mening-med-livet-det-er-at-du-gjør-din-plikt-i-stort-og-i-smått-mot-din-klasse-i-handling-i-tanke-og-dikt
rudolf nilsenjegkjennermeningmedlivetdeteratdugjørdinpliktstortogsmåttmotklassehandlingtankediktjeg kjennerkjenner enen meningmening medmed livetdet erer atat dudu gjørgjør dindin pliktplikt ii stortstort ogog ii småttsmått motmot dindin klasseklassei handlingi tanketanke ogog diktjeg kjenner enkjenner en meningen mening medmening med livetdet er ater at duat du gjørdu gjør dingjør din pliktdin plikt iplikt i storti stort ogstort og iog i småtti smått motsmått mot dinmot din klassedin klassei handlingi tanke ogtanke og diktjeg kjenner en meningkjenner en mening meden mening med livetdet er at duer at du gjørat du gjør dindu gjør din pliktgjør din plikt idin plikt i stortplikt i stort ogi stort og istort og i småttog i smått moti smått mot dinsmått mot din klassemot din klassei tanke og diktjeg kjenner en mening medkjenner en mening med livetdet er at du gjører at du gjør dinat du gjør din pliktdu gjør din plikt igjør din plikt i stortdin plikt i stort ogplikt i stort og ii stort og i småttstort og i smått motog i smått mot dini smått mot din klassesmått mot din klasse

Ikke bry deg om lykke, gjør din plikt. -Plikt
ikke-bry-deg-om-lykke-gjør-din-plikt
Husk at du ubevisst og ufrivillig påvirker alle dem du kommer i kontakt med, gjennom ordene dine, oppførselen din, smilet ditt, ja til og med med tausheten din, hele din personlighet. -Personlighet
husk-at-du-ubevisst-og-ufrivillig-påvirker-alle-dem-du-kommer-i-kontakt-med-gjennom-ordene-dine-oppførselen-din-smilet-ditt-ja-til-og-med-med
Gjør ikke mot din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. Dette er hele loven. Resten er kommentarer. -Talmud
gjør-ikke-mot-din-neste-noe-du-ville-mislike-dersom-det-ble-gjort-mot-deg-dette-er-hele-loven-resten-er-kommentarer
Hvis du vil inngå fred med din fiende, må du arbeide sammen med din fiende. Da vil han bli din partner. -Nelson Mandela
hvis-du-vil-inngå-fred-med-din-fiende-må-du-arbeide-sammen-med-din-fiende-da-vil-han-bli-din-partner
Med ditt savn og med din lykke, med ditt håp og med din tro skal du på det jevne bygge opp til stjernene en bro! -Leveregler
med-ditt-savn-og-med-din-lykke-med-ditt-håp-og-med-din-tro-skal-du-på-det-jevne-bygge-opp-til-stjernene-bro
Du må ta din vinter, ta din frosttid, la deg gjennomherje uten kny. Da skal også dine vårdøgn komme og din makt og mulighet bli ny. -Pågangsmot
du-må-ta-din-vinter-ta-din-frosttid-deg-gjennomherje-uten-kny-da-skal-også-dine-vårdøgn-komme-og-din-makt-og-mulighet-bli-ny