Jeg irriterer meg over feminister som stadig utbasunerer at kvinner er mer intelligente enn menn. Det er selvfølgelig riktig, men man bør ikke gjøre så sort vesen av det, ellers blir det bare en vits.


jeg-irriterer-meg-over-feminister-som-stadig-utbasunerer-at-kvinner-er-mer-intelligente-enn-menn-det-er-selvfølgelig-riktig-men-man-bør-ikke-gjøre
anita loosjegirriterermegoverfeministersomstadigutbasunereratkvinnerermerintelligenteennmenndetselvfølgeligriktigmenmanbørikkegjøresortvesenavdetellersblirdetbarevitsjeg irritererirriterer megmeg overover feministerfeminister somsom stadigstadig utbasunererutbasunerer atat kvinnerkvinner erer mermer intelligenteintelligente ennenn menndet erer selvfølgeligselvfølgelig riktigmen manman børbør ikkeikke gjøregjøre såså sortsort vesenvesen avav detellers blirblir detdet barebare enen vitsjeg irriterer megirriterer meg overmeg over feministerover feminister somfeminister som stadigsom stadig utbasunererstadig utbasunerer atutbasunerer at kvinnerat kvinner erkvinner er merer mer intelligentemer intelligente ennintelligente enn menndet er selvfølgeliger selvfølgelig riktigmen man børman bør ikkebør ikke gjøreikke gjøre sågjøre så sortså sort vesensort vesen avvesen av detellers blir detblir det baredet bare enbare en vits

Kvinner er smartere enn menn, men det bør vi prate stille om, ellers ødelegger vi alt sammen.. -Kvinner
kvinner-er-smartere-enn-menn-men-det-bør-vi-prate-stille-om-ellers-ødelegger-vi-alt-sammen
Menn bør bare tro på halvparten av det kvinner sier. Men hvilke halvpart? -Kvinner og menn
menn-bør-bare-tro-på-halvparten-av-det-kvinner-sier-men-hvilke-halvpart
Selvfølgelig er det det, ellers ville jeg ikke ha sittet her og snakket med en slik en som Dem. -Samfunnsklasse
selvfølgelig-er-det-det-ellers-ville-jeg-ikke-sittet-her-og-snakket-med-slik-som-dem
Kvinner er i virkeligheten laget av det samme som menn. Det er bare anbrakt på en mer lumsk måte. -Kvinner
kvinner-er-i-virkeligheten-laget-av-det-samme-som-menn-det-er-bare-anbrakt-på-mer-lumsk-måte
Og ja da, jeg eeeeelsker menn. Er det ikke det feminister alltid må si? -Myte
og-ja-da-jeg-eeeeelsker-menn-er-det-ikke-det-feminister-alltid-må