Jeg husket den gangen jeg selv reiste i utlandet som tenåring sammen med mine foreldre; jeg lot alltid som jeg ikke kjente dem.


jeg-husket-den-gangen-jeg-selv-reiste-i-utlandet-som-tenåring-sammen-med-mine-foreldre-jeg-lot-alltid-som-jeg-ikke-kjente-dem
tenåringjeghusketdengangenjegselvreisteutlandetsomtenåringsammenmedmineforeldrelotalltidikkekjentedemjeg huskethusket denden gangengangen jegjeg selvselv reistereiste ii utlandetutlandet somsom tenåringtenåring sammensammen medmed minemine foreldrejeg lotlot alltidalltid somsom jegjeg ikkeikke kjentekjente demjeg husket denhusket den gangenden gangen jeggangen jeg selvjeg selv reisteselv reiste ireiste i utlandeti utlandet somutlandet som tenåringsom tenåring sammentenåring sammen medsammen med minemed mine foreldrejeg lot alltidlot alltid somalltid som jegsom jeg ikkejeg ikke kjenteikke kjente demjeg husket den gangenhusket den gangen jegden gangen jeg selvgangen jeg selv reistejeg selv reiste iselv reiste i utlandetreiste i utlandet somi utlandet som tenåringutlandet som tenåring sammensom tenåring sammen medtenåring sammen med minesammen med mine foreldrejeg lot alltid somlot alltid som jegalltid som jeg ikkesom jeg ikke kjentejeg ikke kjente demjeg husket den gangen jeghusket den gangen jeg selvden gangen jeg selv reistegangen jeg selv reiste ijeg selv reiste i utlandetselv reiste i utlandet somreiste i utlandet som tenåringi utlandet som tenåring sammenutlandet som tenåring sammen medsom tenåring sammen med minetenåring sammen med mine foreldrejeg lot alltid som jeglot alltid som jeg ikkealltid som jeg ikke kjentesom jeg ikke kjente dem

Hver gang jeg går ut med en mann, tenker jeg: Er dette den mannen jeg vil at barna mine skal tilbringe helgene sammen med? -Rita Rudner
hver-gang-jeg-går-ut-med-mann-tenker-jeg-er-dette-den-mannen-jeg-vil-at-barna-mine-skal-tilbringe-helgene-sammen-med
Jeg lot som om jeg var en jeg ønsket å være helt til jeg ble den personen. Eller han ble meg. -Være seg selv
jeg-lot-som-om-jeg-var-jeg-ønsket-å-være-helt-til-jeg-ble-den-personen-eller-han-ble-meg
Jeg har vært mye sammen med voksne. Jeg har sett dem på ganske nært hold. Og jeg har ikke fått noen bedre mening om dem av den grunn. -Voksen
jeg-har-vært-mye-sammen-med-voksne-jeg-har-sett-dem-på-ganske-nært-hold-og-jeg-har-ikke-fått-noen-bedre-mening-om-dem-av-den-grunn
Jeg lot som jeg var veldig sliten på sisterunden. Russeren som lå i ryggen min, bet på med en gang og gikk fram og dro. Det var perfekt. Jeg burde fått en pris for skuespillet. -Ski
jeg-lot-som-jeg-var-veldig-sliten-på-sisterunden-russeren-som-lå-i-ryggen-min-bet-på-med-gang-og-gikk-fram-og-dro-det-var-perfekt-jeg-burde
Jeg har det med venner som med bøker. Jeg vil vite hvor jeg kan finne dem, men jeg bruker dem sjelden. -Ralph Waldo Emerson
jeg-har-det-med-venner-som-med-bøker-jeg-vil-vite-hvor-jeg-kan-finne-dem-men-jeg-bruker-dem-sjelden
Etter å ha spilt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg. -Oscar Wilde
etter-å-spilt-chopin-føler-jeg-det-som-jeg-har-grått-over-synder-jeg-aldri-har-begått-og-sørget-over-tragedier-som-ikke-er-mine-egne-musikk