Jeg holder muligheten åpen for at dommedag har funnet sted allerede. At de utvalgte er hentet for lenge siden.


jeg-holder-muligheten-åpen-for-at-dommedag-har-funnet-sted-allerede-at-utvalgte-er-hentet-for-lenge-siden
himmelenjegholdermulighetenåpenforatdommedagharfunnetstedalleredeatutvalgteerhentetlengesidenjeg holderholder mulighetenmuligheten åpenåpen forat dommedagdommedag harhar funnetfunnet stedsted alleredeat dede utvalgteutvalgte erer hentethentet forlenge sidenjeg holder mulighetenholder muligheten åpenmuligheten åpen foråpen for atfor at dommedagat dommedag hardommedag har funnethar funnet stedfunnet sted alleredeat de utvalgtede utvalgte erutvalgte er henteter hentet forhentet for lengefor lenge sidenjeg holder muligheten åpenholder muligheten åpen formuligheten åpen for atåpen for at dommedagfor at dommedag harat dommedag har funnetdommedag har funnet stedhar funnet sted alleredeat de utvalgte erde utvalgte er hentetutvalgte er hentet forer hentet for lengehentet for lenge sidenjeg holder muligheten åpen forholder muligheten åpen for atmuligheten åpen for at dommedagåpen for at dommedag harfor at dommedag har funnetat dommedag har funnet steddommedag har funnet sted alleredeat de utvalgte er hentetde utvalgte er hentet forutvalgte er hentet for lengeer hentet for lenge siden

I mytene har mennesket okkupert verden med sin tanke allerede for uendelig lenge siden og har identifisert seg med alt, fra fisken i havet til den fjerneste stjerne. -Aksel Sandemose
i-mytene-har-mennesket-okkupert-verden-med-tanke-allerede-for-uendelig-lenge-siden-og-har-identifisert-seg-med-alt-fra-fisken-i-havet-til-den
Det er allerede lenge siden vi begynte å måle en nyhets betydning i spaltebredde og bokstavhøyde på overskriften. -Elise Seip Tønnessen
det-er-allerede-lenge-siden-vi-begynte-å-måle-nyhets-betydning-i-spaltebredde-og-bokstavhøyde-på-overskriften
Det er lenge siden jeg har vært meg selv. -Være seg selv
det-er-lenge-siden-jeg-har-vært-meg-selv
Si ikke: «Jeg har funnet sannheten,» men heller: «Jeg har funnet en sannhet.» -Sannhet
si-ikke-jeg-har-funnet-sannheten-men-heller-jeg-har-funnet-sannhet
Den som smiler når det går ham ille, har allerede funnet ut hvem han skal skylde på. -Ukjent
den-som-smiler-når-det-går-ham-ille-har-allerede-funnet-ut-hvem-han-skal-skylde-på
I samme øyeblik jeg sier: nu er nutiden - så er denne nutid allerede fortid, og jeg befinner meg i en ny nutid, som for et sekund siden var fremtid. -Helge Krog
i-samme-øyeblik-jeg-sier-nu-er-nutiden-så-er-denne-nutid-allerede-fortid-og-jeg-befinner-meg-i-ny-nutid-som-for-et-sekund-siden-var-fremtid