Jeg holder av natten. Det er som om natten ikke skulle være til. Evig prekes det om solens og dagens prakt. Javisst har de prakt for øye og sans. Men der er også i oss kamre som sollyset ikke når, men som kun natten tør liste seg inn til.


jeg-holder-av-natten-det-er-som-om-natten-ikke-skulle-være-til-evig-prekes-det-om-solens-og-dagens-prakt-javisst-har-prakt-for-øye-og-sans-men
sigbjørn obstfelderjegholderavnattendetersomomnattenikkeskulleværetilevigprekesdetsolensogdagenspraktjavisstharpraktforøyesansmenderogsåosskamresollysetnårmenkuntørlisteseginnjeg holderholder avav nattendet erer somsom omom nattennatten ikkeikke skulleskulle værevære tilevig prekesprekes detdet omom solenssolens ogog dagensdagens praktjavisst harhar dede praktprakt forøye ogog sansmen derder erer ogsåogså ii ossoss kamrekamre somsom sollysetsollyset ikkeikke nårmen somsom kunkun nattennatten tørtør listeliste segseg inninn tiljeg holder avholder av nattendet er somer som omsom om nattenom natten ikkenatten ikke skulleikke skulle væreskulle være tilevig prekes detprekes det omdet om solensom solens ogsolens og dagensog dagens praktjavisst har dehar de praktde prakt forprakt for øyefor øye ogøye og sansmen der erder er ogsåer også iogså i ossi oss kamreoss kamre somkamre som sollysetsom sollyset ikkesollyset ikke nårmen som kunsom kun nattenkun natten tørnatten tør listetør liste segliste seg innseg inn til

Skulle jeg ønske meg noe, da ville jeg ikke ønske meg rikdom eller makt, men mulighetenes lidenskap. Det øye som overalt, evig ungt, evig brennende, ser muligheten. -Mulighet
skulle-jeg-ønske-meg-noe-da-ville-jeg-ikke-ønske-meg-rikdom-eller-makt-men-mulighetenes-lidenskap-det-øye-som-overalt-evig-ungt-evig-brennende
Så tetner natten inn over øen, kun havet buldrer - Nirvanas bulder. -Knut Hamsun
så-tetner-natten-inn-over-ø-kun-havet-buldrer-nirvanas-bulder
Det er ganske pussig hvor ivrig en uvilkårlig blir til å si imot, når andre fremsetter en formodning som en selv har, men som en ikke tør vedkjenne seg. -Motsigelse
det-er-ganske-pussig-hvor-ivrig-uvilkårlig-blir-til-å-imot-når-andre-fremsetter-formodning-som-selv-har-men-som-ikke-tør-vedkjenne-seg
Morgenens luft er som bølgeskum. Dagen har varme å gledes ved. Kvelden har fred. Men bare natten har verdensrom! -Natt
morgenens-luft-er-som-bølgeskum-dagen-har-varme-å-gledes-ved-kvelden-har-fred-men-bare-natten-har-verdensrom