Jeg har tro på evnen folk har til å gå på igjen på nytt og på nytt, sjøl om det ser håpløst ut. Folk fortsetter å klore seg fram som best de kan, de!


jeg-har-tro-på-evnen-folk-har-til-å-gå-på-igjen-på-nytt-og-på-nytt-sjøl-om-det-håpløst-ut-folk-fortsetter-å-klore-seg-fram-som-best-kan
pågangsmotjeghartroevnenfolktiligjennyttognyttsjølomdethåpløstutfolkfortsetterkloresegframsombestkanjeg harhar trotro påpå evnenevnen folkfolk harhar tiltil åpå igjenigjen påpå nyttnytt ogog påpå nyttsjøl omom detdet serser håpløsthåpløst utfolk fortsetterfortsetter åå kloreklore segseg framfram somsom bestbest dede kanjeg har trohar tro påtro på evnenpå evnen folkevnen folk harfolk har tilhar til åtil å gågå på igjenpå igjen påigjen på nyttpå nytt ognytt og påog på nyttsjøl om detom det serdet ser håpløstser håpløst utfolk fortsetter åfortsetter å kloreå klore segklore seg framseg fram somfram som bestsom best debest de kanjeg har tro påhar tro på evnentro på evnen folkpå evnen folk harevnen folk har tilfolk har til åhar til å gåtil å gå påå gå på igjengå på igjen påpå igjen på nyttigjen på nytt ogpå nytt og pånytt og på nyttsjøl om det serom det ser håpløstdet ser håpløst utfolk fortsetter å klorefortsetter å klore segå klore seg framklore seg fram somseg fram som bestfram som best desom best de kanjeg har tro på evnenhar tro på evnen folktro på evnen folk harpå evnen folk har tilevnen folk har til åfolk har til å gåhar til å gå påtil å gå på igjenå gå på igjen pågå på igjen på nyttpå igjen på nytt ogigjen på nytt og påpå nytt og på nyttsjøl om det ser håpløstom det ser håpløst utfolk fortsetter å klore segfortsetter å klore seg framå klore seg fram somklore seg fram som bestseg fram som best defram som best de kan

Alle går rundt med drømmen. Se på folk i fylla. Da tyter det fram - den personen folk har inni seg og som de aldri får løftet fram i det daglige. -Tove Nilsen
alle-går-rundt-med-drømmen-se-på-folk-i-fylla-da-tyter-det-fram-den-personen-folk-har-inni-seg-og-som-aldri-får-løftet-fram-i-det-daglige
Jeg har tapt meg sjøl mange ganger. Men jeg har vunnet på å tape. Når du finner deg sjøl igjen, er det en sjelemesse for din ro. -Tap
jeg-har-tapt-meg-sjøl-mange-ganger-men-jeg-har-vunnet-på-å-tape-når-du-finner-deg-sjøl-igjen-er-det-sjelemesse-for-din-ro
Folk som føler evner og har tro på seg selv, er ikke misunnelige. -Misunnelse
folk-som-føler-evner-og-har-tro-på-seg-selv-er-ikke-misunnelige
Å mislykkes betyr ikke at jeg har kastet bort livet mitt - det betyr at jeg har en god anledning til å begynne på nytt. -Ukjent
Å-mislykkes-betyr-ikke-at-jeg-har-kastet-bort-livet-mitt-det-betyr-at-jeg-har-god-anledning-til-å-begynne-på-nytt
Den som har blitt elsket av en følsom, kjærlig og spirituell kvinne med aktive sanser, han har nytt det skjønneste livet kan by. -Kvinner
den-som-har-blitt-elsket-av-følsom-kjærlig-og-spirituell-kvinne-med-aktive-sanser-han-har-nytt-det-skjønneste-livet-kan-by