Jeg har tre typer venner: de som elsker meg, de som ikke legger merke til meg, og de ​​som avskyr meg.


jeg-har-tre-typer-venner-som-elsker-meg-som-ikke-legger-merke-til-meg-og-​​som-avskyr-meg
vennjeghartretypervennersomelskermegikkeleggermerketilog​​somavskyrmegjeg harhar tretre typertyper vennerde somsom elskerelsker megde somsom ikkeikke leggerlegger merkemerke tiltil megog dede ​​som​​som avskyravskyr megjeg har trehar tre typertre typer vennerde som elskersom elsker megde som ikkesom ikke leggerikke legger merkelegger merke tilmerke til megog de ​​somde ​​som avskyr​​som avskyr megjeg har tre typerhar tre typer vennerde som elsker megde som ikke leggersom ikke legger merkeikke legger merke tillegger merke til megog de ​​som avskyrde ​​som avskyr megjeg har tre typer vennerde som ikke legger merkesom ikke legger merke tilikke legger merke til megog de ​​som avskyr meg

Takk for at du ønsket meg, formet meg, bar meg og elsker meg! Du gir røttene mine vann så jeg er stor og sterk og oppreist i meg selv. -Mor
takk-for-at-du-ønsket-meg-formet-meg-bar-meg-og-elsker-meg-du-gir-røttene-mine-vann-så-jeg-er-stor-og-sterk-og-oppreist-i-meg-selv
Folk begynner å snakke om meg uten at jeg skal merke det. Det gjør meg litt usikker. Det føles nesten som om noen tar oksygenet fra meg. -Kjendis
folk-begynner-å-snakke-om-meg-uten-at-jeg-skal-merke-det-det-gjør-meg-litt-usikker-det-føles-nesten-som-om-noen-tar-oksygenet-fra-meg
Jeg har en mormor og en morfar i Pakistan, som er syv hav unna oss. Men hver uka har de sendt meg brev og fått meg til å føle meg elsket. -Adil Khan
jeg-har-mormor-og-morfar-i-pakistan-som-er-syv-hav-unna-oss-men-hver-uka-har-sendt-meg-brev-og-fått-meg-til-å-føle-meg-elsket
Har jeg ikke kommet meg i seng før klokken elleve, drar jeg hjem og legger meg. -Einar Førde
har-jeg-ikke-kommet-meg-i-seng-før-klokken-elleve-drar-jeg-hjem-og-legger-meg