Jeg har tre skatter som jeg bevarer og verdsetter høyt. Den første er mildhet, den andre er en enkel livsform, den tredje er ydmykhet.


jeg-har-tre-skatter-som-jeg-bevarer-og-verdsetter-høyt-den-første-er-mildhet-den-andre-er-enkel-livsform-den-tredje-er-ydmykhet
laozijeghartreskattersomjegbevarerogverdsetterhøytdenførsteermildhetdenandreenkellivsformtredjeydmykhetjeg harhar tretre skatterskatter somsom jegjeg bevarerbevarer ogog verdsetterverdsetter høytden førsteførste erer mildhetandre erer enen enkelenkel livsformden tredjetredje erer ydmykhetjeg har trehar tre skattertre skatter somskatter som jegsom jeg bevarerjeg bevarer ogbevarer og verdsetterog verdsetter høytden første erførste er mildhetden andre erandre er ener en enkelen enkel livsformden tredje ertredje er ydmykhetjeg har tre skatterhar tre skatter somtre skatter som jegskatter som jeg bevarersom jeg bevarer ogjeg bevarer og verdsetterbevarer og verdsetter høytden første er mildhetden andre er enandre er en enkeler en enkel livsformden tredje er ydmykhetjeg har tre skatter somhar tre skatter som jegtre skatter som jeg bevarerskatter som jeg bevarer ogsom jeg bevarer og verdsetterjeg bevarer og verdsetter høytden andre er en enkelandre er en enkel livsform

Den første dagen er man gjest, den andre en byrde, den tredje en pest. -Edouard Laboulaye
den-første-dagen-er-man-gjest-den-andre-byrde-den-tredje-pest
Jeg ringte på to annonser, dro til to plasser og ble ansatt begge plassene. Jeg luktet hardt arbeid på den første plassen, så jeg tok den andre. -Charles Bukowski
jeg-ringte-på-to-annonser-dro-til-to-plasser-og-ble-ansatt-begge-plassene-jeg-luktet-hardt-arbeid-på-den-første-plassen-så-jeg-tok-den-andre
Jeg har som mål å bli den første presidenten i Norge. -Mål
jeg-har-som-mål-å-bli-den-første-presidenten-i-norge
Den letteste dagen under en slankekur er den tredje, for da har man allerede gitt opp. -Slanking og kalorier
den-letteste-dagen-under-slankekur-er-den-tredje-for-da-har-man-allerede-gitt-opp
Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden. -Bibelen
jeg-er-alfa-og-omega-den-første-og-den-siste-begynnelsen-og-enden