Jeg har til hensikt å gjøre dette landet til et demokrati. De som er imot det, havner i fengsel.


jeg-har-til-hensikt-å-gjøre-dette-landet-til-et-demokrati-de-som-er-imot-det-havner-i-fengsel
joao baptista figueiredojeghartilhensiktgjøredettelandetetdemokratisomerimotdethavnerfengseljeg harhar tiltil hensikthensikt åå gjøregjøre dettedette landetlandet tiltil etet demokratide somsom erer imotimot dethavner ii fengseljeg har tilhar til hensikttil hensikt åhensikt å gjøreå gjøre dettegjøre dette landetdette landet tillandet til ettil et demokratide som ersom er imoter imot dethavner i fengseljeg har til hensikthar til hensikt åtil hensikt å gjørehensikt å gjøre detteå gjøre dette landetgjøre dette landet tildette landet til etlandet til et demokratide som er imotsom er imot detjeg har til hensikt åhar til hensikt å gjøretil hensikt å gjøre dettehensikt å gjøre dette landetå gjøre dette landet tilgjøre dette landet til etdette landet til et demokratide som er imot det

Vi kan alle gjøre feil, men jeg har ikke til hensikt å fortelle dere om feilene vi måtte ha - eller ikke måtte ha - gjort. -Al Gore
vi-kan-alle-gjøre-feil-men-jeg-har-ikke-til-hensikt-å-fortelle-dere-om-feilene-vi-måtte-eller-ikke-måtte-gjort
Alt har du lov til å gjøre, bare du har én ting klart for deg: dette gjør jeg mot meg selv. -Kurt Narvesen
alt-har-du-lov-til-å-gjøre-bare-du-har-én-ting-klart-for-deg-dette-gjør-jeg-mot-meg-selv
En drink til og jeg havner under verten. -Dorothy Parker
en-drink-til-og-jeg-havner-under-verten