Jeg har stor respekt for dine nerver. De er gode, gamle venner av meg. Jeg har hørt om dem i mer enn tjue år.


jeg-har-stor-respekt-for-dine-nerver-de-er-gode-gamle-venner-av-meg-jeg-har-hørt-om-dem-i-mer-enn-tjue-år
nerverjegharstorrespektfordinenerverergodegamlevenneravmeghørtomdemmerenntjueårjeg harhar storrespekt fordine nerverde erer godegamle vennervenner avav megjeg harhar hørthørt omom demdem ii mermer ennenn tjuetjue årjeg har storhar stor respektstor respekt forrespekt for dinefor dine nerverde er godegamle venner avvenner av megjeg har hørthar hørt omhørt om demom dem idem i meri mer ennmer enn tjueenn tjue årjeg har stor respekthar stor respekt forstor respekt for dinerespekt for dine nervergamle venner av megjeg har hørt omhar hørt om demhørt om dem iom dem i merdem i mer enni mer enn tjuemer enn tjue årjeg har stor respekt forhar stor respekt for dinestor respekt for dine nerverjeg har hørt om demhar hørt om dem ihørt om dem i merom dem i mer enndem i mer enn tjuei mer enn tjue år

Jeg har det med venner som med bøker. Jeg vil vite hvor jeg kan finne dem, men jeg bruker dem sjelden. -Ralph Waldo Emerson
jeg-har-det-med-venner-som-med-bøker-jeg-vil-vite-hvor-jeg-kan-finne-dem-men-jeg-bruker-dem-sjelden
Jeg føler meg minst like sårbar som jeg alltid har gjort. Kanskje mer enn noen gang. Men antakelig er jeg sterkere også. -Sårbarhet
jeg-føler-meg-minst-like-sårbar-som-jeg-alltid-har-gjort-kanskje-mer-enn-noen-gang-men-antakelig-er-jeg-sterkere-også