Jeg har rett og slett prøvd å skrive så godt jeg kan. Noen ganger er jeg så heldig at jeg skriver bedre enn jeg kan.


jeg-har-rett-og-slett-prøvd-å-skrive-så-godt-jeg-kan-noen-ganger-er-jeg-så-heldig-at-jeg-skriver-bedre-enn-jeg-kan
forfatterjegharrettogslettprøvdskrivegodtjegkannoengangererheldigatskriverbedreennjeg harhar rettrett ogog slettslett prøvdprøvd åå skriveskrive såså godtgodt jegjeg kannoen gangerganger erer jegjeg såså heldigheldig atat jegjeg skriverskriver bedrebedre ennenn jegjeg kanjeg har retthar rett ogrett og slettog slett prøvdslett prøvd åprøvd å skriveå skrive såskrive så godtså godt jeggodt jeg kannoen ganger erganger er jeger jeg såjeg så heldigså heldig atheldig at jegat jeg skriverjeg skriver bedreskriver bedre ennbedre enn jegenn jeg kanjeg har rett oghar rett og slettrett og slett prøvdog slett prøvd åslett prøvd å skriveprøvd å skrive såå skrive så godtskrive så godt jegså godt jeg kannoen ganger er jegganger er jeg såer jeg så heldigjeg så heldig atså heldig at jegheldig at jeg skriverat jeg skriver bedrejeg skriver bedre ennskriver bedre enn jegbedre enn jeg kanjeg har rett og sletthar rett og slett prøvdrett og slett prøvd åog slett prøvd å skriveslett prøvd å skrive såprøvd å skrive så godtå skrive så godt jegskrive så godt jeg kannoen ganger er jeg såganger er jeg så heldiger jeg så heldig atjeg så heldig at jegså heldig at jeg skriverheldig at jeg skriver bedreat jeg skriver bedre ennjeg skriver bedre enn jegskriver bedre enn jeg kan

Jeg kan godt innrømme at jeg ikke alltid har rett, men jeg tar aldri feil. -Rett og galt
jeg-kan-godt-innrømme-at-jeg-ikke-alltid-har-rett-men-jeg-tar-aldri-feil
Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert at jeg kan klare. -Optimist
det-har-jeg-aldri-prøvd-før-så-det-tror-jeg-sikkert-at-jeg-kan-klare
Noen ganger lurer jeg på hvem som har rett. Kanskje alle har rett. Alle har nøyaktig like mange fine ord å dekke seg bak. Alle er like sikre på sin sak. Jeg bare nikker til alle kanter. -Rett og galt
noen-ganger-lurer-jeg-på-hvem-som-har-rett-kanskje-alle-har-rett-alle-har-nøyaktig-like-mange-fine-ord-å-dekke-seg-bak-alle-er-like-sikre-på
Noen ganger kan jeg være litt uklar, men jeg er ingen lystløgner. -Løgn
noen-ganger-kan-jeg-være-litt-uklar-men-jeg-er-ingen-lystløgner