Jeg har prøvd sex i ulike varianter. Den vanlige stillingen får jeg klaustrofobi av. Og av de andre får jeg enten kink i nakken eller kjeven av ledd.


jeg-har-prøvd-sex-i-ulike-varianter-den-vanlige-stillingen-får-jeg-klaustrofobi-av-og-av-andre-får-jeg-enten-kink-i-nakken-eller-kjeven-av-ledd
sex og erotikkjegharprøvdsexulikevarianterdenvanligestillingenfårjegklaustrofobiavogavandreentenkinknakkenellerkjevenleddjeg harhar prøvdprøvd sexsex ii ulikeulike varianterden vanligevanlige stillingenstillingen fårfår jegjeg klaustrofobiklaustrofobi avog avav deandre fårfår jegjeg entenenten kinkkink ii nakkennakken ellereller kjevenkjeven avav leddjeg har prøvdhar prøvd sexprøvd sex isex i ulikei ulike varianterden vanlige stillingenvanlige stillingen fårstillingen får jegfår jeg klaustrofobijeg klaustrofobi avog av deav de andrede andre fårandre får jegfår jeg entenjeg enten kinkenten kink ikink i nakkeni nakken ellernakken eller kjeveneller kjeven avkjeven av leddjeg har prøvd sexhar prøvd sex iprøvd sex i ulikesex i ulike varianterden vanlige stillingen fårvanlige stillingen får jegstillingen får jeg klaustrofobifår jeg klaustrofobi avog av de andreav de andre fårde andre får jegandre får jeg entenfår jeg enten kinkjeg enten kink ienten kink i nakkenkink i nakken elleri nakken eller kjevennakken eller kjeven aveller kjeven av leddjeg har prøvd sex ihar prøvd sex i ulikeprøvd sex i ulike varianterden vanlige stillingen får jegvanlige stillingen får jeg klaustrofobistillingen får jeg klaustrofobi avog av de andre fårav de andre får jegde andre får jeg entenandre får jeg enten kinkfår jeg enten kink ijeg enten kink i nakkenenten kink i nakken ellerkink i nakken eller kjeveni nakken eller kjeven avnakken eller kjeven av ledd

Hvis en kvinne skulle foreslå å bli med ovenpå for å ha sex, ville jeg måtte velge enten det ene eller det andre. -Clement Freud
hvis-kvinne-skulle-foreslå-å-bli-med-ovenpå-for-å-sex-ville-jeg-måtte-velge-enten-det-ene-eller-det-andre
Det hender jeg går ut og gjør sånne ting som å kjøpe meg en paljettveske når jeg får vondt i oppmerksomheten eller andre steder. -Oppmerksomhet
det-hender-jeg-går-ut-og-gjør-sånne-ting-som-å-kjøpe-meg-paljettveske-når-jeg-får-vondt-i-oppmerksomheten-eller-andre-steder
Jeg er guttens mor; jeg får hjelpe; det er ikke mer enn jeg plikter; lage det som best når andre svikter. -Henrik Ibsen
jeg-er-guttens-mor-jeg-får-hjelpe-det-er-ikke-mer-enn-jeg-plikter-lage-det-som-best-når-andre-svikter
Jeg har rett og slett prøvd å skrive så godt jeg kan. Noen ganger er jeg så heldig at jeg skriver bedre enn jeg kan. -Forfatter
jeg-har-rett-og-slett-prøvd-å-skrive-så-godt-jeg-kan-noen-ganger-er-jeg-så-heldig-at-jeg-skriver-bedre-enn-jeg-kan
Enten du tror du får det til eller ikke, har du som regel rett. -Henry Ford
enten-du-tror-du-får-det-til-eller-ikke-har-du-som-regel-rett
Mine beste ideer får jeg som regel om morgenen når jeg barberer meg. Av det trekker jeg den slutning at folk med skjegg ikke har så mange ideer. -Idé
mine-beste-ideer-får-jeg-som-regel-om-morgenen-når-jeg-barberer-meg-av-det-trekker-jeg-den-slutning-at-folk-med-skjegg-ikke-har-så-mange-ideer