Jeg har oppdaget at hvis jeg er villig til å være ærlig mot barna, blir de ærlige mot meg igjen. Så enkelt er det. Barn som vokser opp, gjør som foreldrene gjør, ikke som foreldrene sier.


jeg-har-oppdaget-at-hvis-jeg-er-villig-til-å-være-ærlig-mot-barna-blir-ærlige-mot-meg-igjen-så-enkelt-er-det-barn-som-vokser-opp-gjør-som
oppdragelsejegharoppdagetathvisjegervilligtilværeærligmotbarnablirærligemegigjenenkeltdetbarnsomvokseroppgjørforeldrenegjørikkesierjeg harhar oppdagetoppdaget atat hvishvis jegjeg erer villigvillig tiltil åå værevære ærligærlig motmot barnablir dede ærligeærlige motmot megmeg igjenså enkeltenkelt erer detbarn somsom vokservokser oppgjør somsom foreldreneforeldrene gjørikke somsom foreldreneforeldrene sierjeg har oppdagethar oppdaget atoppdaget at hvisat hvis jeghvis jeg erjeg er villiger villig tilvillig til åtil å væreå være ærligvære ærlig motærlig mot barnablir de ærligede ærlige motærlige mot megmot meg igjenså enkelt erenkelt er detbarn som voksersom vokser oppgjør som foreldrenesom foreldrene gjørikke som foreldrenesom foreldrene sier

Hvis foreldrene gjør for mye for sine barn, vil ikke barna gjøre særlig mye for seg selv. -Elbert Hubbard
hvis-foreldrene-gjør-for-mye-for-sine-barn-vil-ikke-barna-gjøre-særlig-mye-for-seg-selv
Et barn som foreldrene behandler med kjærlighet, og som elsker foreldrene sine, får slik et kjærlighetsfullt forhold til omverdenen, og bevarer en slik innstilling resten av livet. -Astrid Lindgren
et-barn-som-foreldrene-behandler-med-kjærlighet-og-som-elsker-foreldrene-sine-får-slik-et-kjærlighetsfullt-forhold-til-omverdenen-og-bevarer-slik
Ved å være ærlig mot seg selv vil kunstneren også være ærlig mot de deler av kunstverket som allerede bor fast i oss alle. Som alltid har vært der. Ventende. -Arne Nordheim
ved-å-være-ærlig-mot-seg-selv-vil-kunstneren-også-være-ærlig-mot-deler-av-kunstverket-som-allerede-bor-fast-i-oss-alle-som-alltid-har-vært
Den som er likegyldig mot foreldrene sine, er likegyldig mot Gud. -Hadith
den-som-er-likegyldig-mot-foreldrene-sine-er-likegyldig-mot-gud
Alt har du lov til å gjøre, bare du har én ting klart for deg: dette gjør jeg mot meg selv. -Kurt Narvesen
alt-har-du-lov-til-å-gjøre-bare-du-har-én-ting-klart-for-deg-dette-gjør-jeg-mot-meg-selv