Jeg har noe som jeg må ha plass for, men som der slett ikke er plass for, hvis der ikke ryddes.


jeg-har-noe-som-jeg-må-plass-for-men-som-der-slett-ikke-er-plass-for-hvis-der-ikke-ryddes
ordenjegharnoesomjegplassformenderslettikkeerhvisryddesjeg harhar noenoe somsom jegjeg måha plassplass formen somsom derder slettslett ikkeikke erer plassplass forhvis derder ikkeikke ryddesjeg har noehar noe somnoe som jegsom jeg måjeg må hamå ha plassha plass formen som dersom der slettder slett ikkeslett ikke erikke er plasser plass forhvis der ikkeder ikke ryddesjeg har noe somhar noe som jegnoe som jeg måsom jeg må hajeg må ha plassmå ha plass formen som der slettsom der slett ikkeder slett ikke erslett ikke er plassikke er plass forhvis der ikke ryddesjeg har noe som jeghar noe som jeg månoe som jeg må hasom jeg må ha plassjeg må ha plass formen som der slett ikkesom der slett ikke erder slett ikke er plassslett ikke er plass for

Verden er en farlig plass å leve. Ikke på grunn av de onde, men på grunn av de som ikke gjør noe med dem. -Verden
verden-er-farlig-plass-å-leve-ikke-på-grunn-av-onde-men-på-grunn-av-som-ikke-gjør-noe-med-dem
Jeg har egentlig aldri hatt lyst til å dra til Japan. Rett og slett fordi jeg ikke liker fisk. Og jeg vet at det er veldig populært der nede i Afrika. -Britney Spears
jeg-har-egentlig-aldri-hatt-lyst-til-å-dra-til-japan-rett-og-slett-fordi-jeg-ikke-liker-fisk-og-jeg-vet-at-det-er-veldig-populært-der-nede-i
Noen dager er så små at de bare har plass til det jeg ikke har og ikke kan -Utilstrekkelighet
noen-dager-er-så-små-at-bare-har-plass-til-det-jeg-ikke-har-og-ikke-kan
Akkurat her eller der, jeg vet ikke helt hvor det er, der finnes et skinnende nytt maleri som kanskje jeg passer i. -Være seg selv
akkurat-her-eller-der-jeg-vet-ikke-helt-hvor-det-er-der-finnes-et-skinnende-nytt-maleri-som-kanskje-jeg-passer-i
Trær er. Hver plass der det vokser et tre, er den riktige plassen for treet. -Trær
trær-er-hver-plass-der-det-vokser-et-tre-er-den-riktige-plassen-for-treet