Jeg har en mormor og en morfar i Pakistan, som er syv hav unna oss. Men hver uka har de sendt meg brev og fått meg til å føle meg elsket.


jeg-har-mormor-og-morfar-i-pakistan-som-er-syv-hav-unna-oss-men-hver-uka-har-sendt-meg-brev-og-fått-meg-til-å-føle-meg-elsket
adil khanjegharmormorogmorfarpakistansomersyvhavunnaossmenhverukasendtmegbrevfåtttilføleelsketjeg harhar enen mormorog enen morfarmorfar ii pakistansom erer syvsyv havhav unnaunna ossmen hverhver ukauka harhar dede sendtsendt megmeg brevbrev ogog fåttfått megmeg tiltil åå føleføle megmeg elsketjeg har enhar en mormoren mormor ogmormor og enog en morfaren morfar imorfar i pakistansom er syver syv havsyv hav unnahav unna ossmen hver ukahver uka haruka har dehar de sendtde sendt megsendt meg brevmeg brev ogbrev og fåttog fått megfått meg tilmeg til åtil å føleå føle megføle meg elsketjeg har en mormorhar en mormor ogen mormor og enmormor og en morfarog en morfar ien morfar i pakistansom er syv haver syv hav unnasyv hav unna ossmen hver uka harhver uka har deuka har de sendthar de sendt megde sendt meg brevsendt meg brev ogmeg brev og fåttbrev og fått megog fått meg tilfått meg til åmeg til å føletil å føle megå føle meg elsketjeg har en mormor oghar en mormor og enen mormor og en morfarmormor og en morfar iog en morfar i pakistansom er syv hav unnaer syv hav unna ossmen hver uka har dehver uka har de sendtuka har de sendt meghar de sendt meg brevde sendt meg brev ogsendt meg brev og fåttmeg brev og fått megbrev og fått meg tilog fått meg til åfått meg til å følemeg til å føle megtil å føle meg elsket

Jeg har ikke noe imot å bli mormor, men jeg motsetter meg tanken på å gå til sengs med en morfar. -Ukjent
jeg-har-ikke-noe-imot-å-bli-mormor-men-jeg-motsetter-meg-tanken-på-å-gå-til-sengs-med-morfar
Kunstnersjelen min savner veldig å bli godkjent og inkludert. Den har fått meg til å føle meg som en outsider på godt og vondt. -Kunstner
kunstnersjelen-min-savner-veldig-å-bli-godkjent-og-inkludert-den-har-fått-meg-til-å-føle-meg-som-outsider-på-godt-og-vondt
Jeg gruer meg til den dagen folk finner ut at de har fått nok av meg. -Nok
jeg-gruer-meg-til-den-dagen-folk-finner-ut-at-har-fått-nok-av-meg
Pappa, jeg vet at du har elsket meg så lenge du har levd, men jeg har elsket deg hele mitt liv. -Ukjent
pappa-jeg-vet-at-du-har-elsket-meg-så-lenge-du-har-levd-men-jeg-har-elsket-deg-hele-mitt-liv
I har aldri elsket meg. I har bare syntes det var fornøyelig å være forelsket i meg. -Henrik Ibsen
i-har-aldri-elsket-meg-i-har-bare-syntes-det-var-fornøyelig-å-være-forelsket-i-meg