Jeg har lært meg å stole på bena mine. De pleier som regel å føre meg dit jeg skal. Det gjelder bare å la dem arbeide i fred.


jeg-har-lært-meg-å-stole-på-bena-mine-de-pleier-som-regel-å-føre-meg-dit-jeg-skal-det-gjelder-bare-å-dem-arbeide-i-fred
pågangsmotjegharlærtmegstolebenaminepleiersomregelføreditjegskaldetgjelderbaredemarbeidefredjeg harhar lærtlært megmeg åå stolestole påpå benabena minede pleierpleier somsom regelregel åå føreføre megmeg ditdit jegjeg skaldet gjeldergjelder barebare åla demdem arbeidearbeide ii fredjeg har lærthar lært meglært meg åmeg å stoleå stole påstole på benapå bena minede pleier sompleier som regelsom regel åregel å føreå føre megføre meg ditmeg dit jegdit jeg skaldet gjelder baregjelder bare åbare å laå la demla dem arbeidedem arbeide iarbeide i fredjeg har lært meghar lært meg ålært meg å stolemeg å stole påå stole på benastole på bena minede pleier som regelpleier som regel åsom regel å føreregel å føre megå føre meg ditføre meg dit jegmeg dit jeg skaldet gjelder bare ågjelder bare å labare å la demå la dem arbeidela dem arbeide idem arbeide i fredjeg har lært meg åhar lært meg å stolelært meg å stole påmeg å stole på benaå stole på bena minede pleier som regel åpleier som regel å føresom regel å føre megregel å føre meg ditå føre meg dit jegføre meg dit jeg skaldet gjelder bare å lagjelder bare å la dembare å la dem arbeideå la dem arbeide ila dem arbeide i fred

Jeg har lært meg small-talk. Jeg vet hvordan jeg skal snakke med mennesker. Jeg har lært meg å snakke om gardiner og hårfrisyrer. -Møte mellom mennesker
jeg-har-lært-meg-small-talk-jeg-vet-hvordan-jeg-skal-snakke-med-mennesker-jeg-har-lært-meg-å-snakke-om-gardiner-og-hårfrisyrer
Det skal være sikkert; jeg har mine minner, men jeg foretrekker å beholde dem for meg selv, ellers mange takk. -Minne
det-skal-være-sikkert-jeg-har-mine-minner-men-jeg-foretrekker-å-beholde-dem-for-meg-selv-ellers-mange-takk
Mine beste ideer får jeg som regel om morgenen når jeg barberer meg. Av det trekker jeg den slutning at folk med skjegg ikke har så mange ideer. -Idé
mine-beste-ideer-får-jeg-som-regel-om-morgenen-når-jeg-barberer-meg-av-det-trekker-jeg-den-slutning-at-folk-med-skjegg-ikke-har-så-mange-ideer
Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede. -Henrik Ibsen
jeg-må-arbeide-hvis-jeg-skal-bære-livet-alle-mine-levedager-så-lenge-jeg-kan-minnes-har-jeg-arbeidet-og-det-har-vært-min-beste-og-eneste-glede
Jeg har lært meg å leve med meg selv, og vi har i grunnen funnet en fin balanse, jeg og jeg. -Halvdan Sivertsen
jeg-har-lært-meg-å-leve-med-meg-selv-og-vi-har-i-grunnen-funnet-balanse-jeg-og-jeg