Jeg har kjent mange som har forandret sitt kristne navn, men det har aldri gått dem vel i verden.


jeg-har-kjent-mange-som-har-forandret-sitt-kristne-navn-men-det-har-aldri-gått-dem-vel-i-verden
navnjegharkjentmangesomforandretsittkristnenavnmendetaldrigåttdemvelverdenjeg harhar kjentkjent mangemange somsom harhar forandretforandret sittsitt kristnekristne navnmen detdet harhar aldrialdri gåttgått demdem velvel ii verdenjeg har kjenthar kjent mangekjent mange sommange som harsom har forandrethar forandret sittforandret sitt kristnesitt kristne navnmen det hardet har aldrihar aldri gåttaldri gått demgått dem veldem vel ivel i verdenjeg har kjent mangehar kjent mange somkjent mange som harmange som har forandretsom har forandret sitthar forandret sitt kristneforandret sitt kristne navnmen det har aldridet har aldri gåtthar aldri gått demaldri gått dem velgått dem vel idem vel i verdenjeg har kjent mange somhar kjent mange som harkjent mange som har forandretmange som har forandret sittsom har forandret sitt kristnehar forandret sitt kristne navnmen det har aldri gåttdet har aldri gått demhar aldri gått dem velaldri gått dem vel igått dem vel i verden

Den virkelige sannhet har aldri vært kjent, er ikke kjent og blir aldri kjent. -Isaac Bashevis Singer
den-virkelige-sannhet-har-aldri-vært-kjent-er-ikke-kjent-og-blir-aldri-kjent
Jeg har truffet mange nakne kvinner i mitt liv, men aldri noen som har kunnet spinne. -Fredrik Stabel
jeg-har-truffet-mange-nakne-kvinner-i-mitt-liv-men-aldri-noen-som-har-kunnet-spinne
Jeg har aldri tatt livet av noen, men jeg har lest ganske mange nekrologer med stor fornøyelse. -Nekrolog
jeg-har-aldri-tatt-livet-av-noen-men-jeg-har-lest-ganske-mange-nekrologer-med-stor-fornøyelse
Det er egentlig litt skummelt å tenke på hvor mange nye mennesker man har rundt seg til daglig, men som man liksom ikke har tid til å bli kjent med. -Anne-Cath Vestly
det-er-egentlig-litt-skummelt-å-tenke-på-hvor-mange-nye-mennesker-man-har-rundt-seg-til-daglig-men-som-man-liksom-ikke-har-tid-til-å-bli-kjent-med