Jeg har ingen respekt for folk som skryter av at de aldri forlot de standpunkter de hadde i ungdommen. Når man feirer en gammel mann med at han


jeg-har-ingen-respekt-for-folk-som-skryter-av-at-aldri-forlot-standpunkter-hadde-i-ungdommen-når-man-feirer-gammel-mann-med-at-han-aldri-sviktet
aksel sandemosejegharingenrespektforfolksomskryteravataldriforlotstandpunkterhaddeungdommennårmanfeirergammelmannmedhanaldrisviktetungdomsidealersynesjegnærmestdeterfornærmeligoghvisjubilantenstoltdetikkeverdfestjeg harhar ingeningen respektrespekt forfolk somsom skryterskryter avav atat dede aldrialdri forlotforlot dede standpunkterstandpunkter dede haddehadde ii ungdommennår manman feirerfeirer enen gammelgammel mannmann medmed atat hanaldri sviktetsviktet sinsin ungdomsungdoms idealersynes jegjeg nærmestnærmest detdet erer fornærmeligog hvishvis jubilantenjubilanten erer stoltstolt avav deter hanhan ikkeikke verdverd enen festjeg har ingenhar ingen respektingen respekt forrespekt for folkfor folk somfolk som skrytersom skryter avskryter av atav at deat de aldride aldri forlotaldri forlot deforlot de standpunkterde standpunkter destandpunkter de haddede hadde ihadde i ungdommennår man feirerman feirer enfeirer en gammelen gammel manngammel mann medmann med atmed at hanaldri sviktet sinsviktet sin ungdomssin ungdoms idealersynes jeg nærmestjeg nærmest detnærmest det erdet er fornærmeligog hvis jubilantenhvis jubilanten erjubilanten er stolter stolt avstolt av deter han ikkehan ikke verdikke verd enverd en fest

Når en mann skryter av sin suksess hos kvinner, har han det ikke. -Menn
når-mann-skryter-av-suksess-hos-kvinner-har-han-det-ikke
Kan den gamle feire en fest til minne om sin ungdom, så er det fordi han i ungdommen var en fremtidens mann. -Magdalene Thoresen
kan-den-gamle-feire-fest-til-minne-om-ungdom-så-er-det-fordi-han-i-ungdommen-var-fremtidens-mann
Hva skal en mann være stolt av, hvis han ikke er stolt av sine venner? -Robert Louis Stevenson
hva-skal-mann-være-stolt-av-hvis-han-ikke-er-stolt-av-sine-venner
Ingen mann ville sette et ord ned på papiret hvis han hadde mot til å leve ut det han trodde på ... -Forfatter
ingen-mann-ville-sette-et-ord-ned-på-papiret-hvis-han-hadde-mot-til-å-leve-ut-det-han-trodde-på