Jeg har ikke hatt noen grenser, så jeg har latt alt mulige skje uten å løpe min vei eller velge det vekk.


jeg-har-ikke-hatt-noen-grenser-så-jeg-har-latt-alt-mulige-skje-uten-å-løpe-min-vei-eller-velge-det-vekk
grensejegharikkehattnoengrenserjeglattaltmuligeskjeutenløpeminveiellervelgedetvekkjeg harhar ikkeikke hatthatt noennoen grenserså jegjeg harhar lattlatt altalt muligemulige skjeskje utenuten åå løpeløpe minmin veivei ellereller velgevelge detdet vekkjeg har ikkehar ikke hattikke hatt noenhatt noen grenserså jeg harjeg har latthar latt altlatt alt muligealt mulige skjemulige skje utenskje uten åuten å løpeå løpe minløpe min veimin vei ellervei eller velgeeller velge detvelge det vekkjeg har ikke hatthar ikke hatt noenikke hatt noen grenserså jeg har lattjeg har latt althar latt alt muligelatt alt mulige skjealt mulige skje utenmulige skje uten åskje uten å løpeuten å løpe minå løpe min veiløpe min vei ellermin vei eller velgevei eller velge deteller velge det vekkjeg har ikke hatt noenhar ikke hatt noen grenserså jeg har latt altjeg har latt alt muligehar latt alt mulige skjelatt alt mulige skje utenalt mulige skje uten åmulige skje uten å løpeskje uten å løpe minuten å løpe min veiå løpe min vei ellerløpe min vei eller velgemin vei eller velge detvei eller velge det vekk

Hvis noen spør meg: «Hvordan har du det?», så vet jeg ikke hva jeg skal si. For jeg har det på tusen måter. Hvilken skal jeg velge? -Spørsmål
hvis-noen-spør-meg-hvordan-har-du-det-så-vet-jeg-ikke-hva-jeg-skal-for-jeg-har-det-på-tusen-måter-hvilken-skal-jeg-velge
Jeg har aldri latt skolegangen påvirke utdannelsen min. -Mark Twain
jeg-har-aldri-latt-skolegangen-påvirke-utdannelsen-min
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort