Jeg har gjort det til en regel aldri å røyke når jeg sover og aldri å la være når jeg er våken.


jeg-har-gjort-det-til-regel-aldri-å-røyke-når-jeg-sover-og-aldri-å-være-når-jeg-er-våken
mark twainjeghargjortdettilregelaldrirøykenårjegsoverogværeervåkenjeg harhar gjortgjort detdet tiltil enen regelregel aldrialdri åå røykerøyke nårnår jegjeg soversover ogog aldrialdri åla værevære nårnår jegjeg erer våkenjeg har gjorthar gjort detgjort det tildet til entil en regelen regel aldriregel aldri åaldri å røykeå røyke nårrøyke når jegnår jeg soverjeg sover ogsover og aldriog aldri åaldri å laå la værela være nårvære når jegnår jeg erjeg er våkenjeg har gjort dethar gjort det tilgjort det til endet til en regeltil en regel aldrien regel aldri åregel aldri å røykealdri å røyke nårå røyke når jegrøyke når jeg sovernår jeg sover ogjeg sover og aldrisover og aldri åog aldri å laaldri å la væreå la være nårla være når jegvære når jeg ernår jeg er våkenjeg har gjort det tilhar gjort det til engjort det til en regeldet til en regel aldritil en regel aldri åen regel aldri å røykeregel aldri å røyke nåraldri å røyke når jegå røyke når jeg soverrøyke når jeg sover ognår jeg sover og aldrijeg sover og aldri åsover og aldri å laog aldri å la værealdri å la være nårå la være når jegla være når jeg ervære når jeg er våken

Du er gammel den dagen du bøyer deg ned for å knytte skolissen, og når du har gjort det, stanser du et øyeblikk og tenker: Var det noe mer jeg skulle ha gjort når jeg først er her nede? -Karsten Isachsen
du-er-gammel-den-dagen-du-bøyer-deg-ned-for-å-knytte-skolissen-og-når-du-har-gjort-det-stanser-du-et-øyeblikk-og-tenker-var-det-noe-mer-jeg-skulle
Jeg angrer ikke på noe jeg har gjort. Bortsett fra at jeg begynte å røyke. -Anne B. Ragde
jeg-angrer-ikke-på-noe-jeg-har-gjort-bortsett-fra-at-jeg-begynte-å-røyke