Jeg har funnet ut at den eneste sikre måten å rekke toget på, er å komme for sent til det forrige.


jeg-har-funnet-ut-at-den-eneste-sikre-måten-å-rekke-toget-på-er-å-komme-for-sent-til-det-forrige
togjegharfunnetutatdenenestesikremåtenrekketogeterkommeforsenttildetforrigejeg harhar funnetfunnet utut atat denden enesteeneste sikresikre måtenmåten åå rekkerekke togettoget påer åå kommekomme forsent tiltil detdet forrigejeg har funnethar funnet utfunnet ut atut at denat den enesteden eneste sikreeneste sikre måtensikre måten åmåten å rekkeå rekke togetrekke toget påer å kommeå komme forkomme for sentfor sent tilsent til dettil det forrigejeg har funnet uthar funnet ut atfunnet ut at denut at den enesteat den eneste sikreden eneste sikre måteneneste sikre måten åsikre måten å rekkemåten å rekke togetå rekke toget påer å komme forå komme for sentkomme for sent tilfor sent til detsent til det forrigejeg har funnet ut athar funnet ut at denfunnet ut at den enesteut at den eneste sikreat den eneste sikre måtenden eneste sikre måten åeneste sikre måten å rekkesikre måten å rekke togetmåten å rekke toget påer å komme for sentå komme for sent tilkomme for sent til detfor sent til det forrige

Den eneste sikre måten å huske sin kones fødselsdag på, er å glemme den én gang. -Ukjent
den-eneste-sikre-måten-å-huske-kones-fødselsdag-på-er-å-glemme-den-én-gang
Den eneste sikre medisinen mot flass er giljotinen. -Ukjent
den-eneste-sikre-medisinen-mot-flass-er-giljotinen
Si ikke: «Jeg har funnet sannheten,» men heller: «Jeg har funnet en sannhet.» -Sannhet
si-ikke-jeg-har-funnet-sannheten-men-heller-jeg-har-funnet-sannhet
En trofast venn er et sterkt forsvar, og den som har funnet en slik, har funnet en skatt. -Venn
en-trofast-venn-er-et-sterkt-forsvar-og-den-som-har-funnet-slik-har-funnet-skatt
I første rekke må vi stille krav til oss selv, i annen rekke til andre. -Fredrik Stang
i-første-rekke-må-vi-stille-krav-til-oss-selv-i-annen-rekke-til-andre
Hver eneste baby som blir født inn i verden er bedre enn den forrige. -Charles Dickens
hver-eneste-baby-som-blir-født-inn-i-verden-er-bedre-enn-den-forrige