Jeg har brukt mye tid på å unngå å få stillinger. Det er utrolig hva folk tror jeg kan.


jeg-har-brukt-mye-tid-på-å-unngå-å-få-stillinger-det-er-utrolig-hva-folk-tror-jeg-kan
arbeidjegharbruktmyetidunngåstillingerdeterutrolighvafolktrorjegkanjeg harhar bruktbrukt myemye tidtid påå unngåunngå åfå stillingerdet erer utroligutrolig hvahva folkfolk trorjeg kanjeg har brukthar brukt myebrukt mye tidmye tid påtid på åpå å unngåå unngå åunngå å fåå få stillingerdet er utroliger utrolig hvautrolig hva folkhva folk trorfolk tror jegtror jeg kanjeg har brukt myehar brukt mye tidbrukt mye tid påmye tid på åtid på å unngåpå å unngå åå unngå å fåunngå å få stillingerdet er utrolig hvaer utrolig hva folkutrolig hva folk trorhva folk tror jegfolk tror jeg kanjeg har brukt mye tidhar brukt mye tid påbrukt mye tid på åmye tid på å unngåtid på å unngå åpå å unngå å fåå unngå å få stillingerdet er utrolig hva folker utrolig hva folk trorutrolig hva folk tror jeghva folk tror jeg kan

Jeg har fått utrolig mye ut av en one-night stand. Det varte i toppen to og et halvt minutt, men har resultert i utrolig mange vitser. -Sex og erotikk
jeg-har-fått-utrolig-mye-ut-av-one-night-stand-det-varte-i-toppen-to-og-et-halvt-minutt-men-har-resultert-i-utrolig-mange-vitser
Det er utrolig hva folk er villige til å betale av tid og penger for å få noe gratis. -Robert Wilson Lynd
det-er-utrolig-hva-folk-er-villige-til-å-betale-av-tid-og-penger-for-å-få-noe-gratis
Det har jeg litt glede av, men jeg slipper dem aldri inn, folk som tror på det evige liv er ikke rasjonelle, en vet aldri hva de kan finne på. -Livet etter dette
det-har-jeg-litt-glede-av-men-jeg-slipper-dem-aldri-inn-folk-som-tror-på-det-evige-liv-er-ikke-rasjonelle-vet-aldri-hva-kan-finne-på
Jeg er en stor tilhenger av folk. Jeg tror de har mye for seg og har kommet for å bli. -Menneske
jeg-er-stor-tilhenger-av-folk-jeg-tror-har-mye-for-seg-og-har-kommet-for-å-bli
Når jeg står foran Gud ved livets slutt, håper jeg at jeg ikke har snev av talent igjen, og at jeg kan si: «Jeg har brukt alt du ga meg.» -Evner og anlegg
når-jeg-står-foran-gud-ved-livets-slutt-håper-jeg-at-jeg-ikke-har-snev-av-talent-igjen-og-at-jeg-kan-jeg-har-brukt-alt-du-ga-meg