Jeg har alltid hatt evnen til å beskjeftige meg selv. Selv nå, etter at jeg sluttet å røyke.


jeg-har-alltid-hatt-evnen-til-å-beskjeftige-meg-selv-selv-nå-etter-at-jeg-sluttet-å-røyke
røykingjegharalltidhattevnentilbeskjeftigemegselvselvetteratjegsluttetrøykejeg harhar alltidalltid hatthatt evnenevnen tiltil åå beskjeftigebeskjeftige megmeg selvselv nåetter atat jegjeg sluttetsluttet åå røykejeg har alltidhar alltid hattalltid hatt evnenhatt evnen tilevnen til åtil å beskjeftigeå beskjeftige megbeskjeftige meg selvetter at jegat jeg sluttetjeg sluttet åsluttet å røykejeg har alltid hatthar alltid hatt evnenalltid hatt evnen tilhatt evnen til åevnen til å beskjeftigetil å beskjeftige megå beskjeftige meg selvetter at jeg sluttetat jeg sluttet åjeg sluttet å røykejeg har alltid hatt evnenhar alltid hatt evnen tilalltid hatt evnen til åhatt evnen til å beskjeftigeevnen til å beskjeftige megtil å beskjeftige meg selvetter at jeg sluttet åat jeg sluttet å røyke

Jeg kjenner en mann som sluttet å røyke, drikke, ha sex og spise fet mat. Han var frisk helt fram til den dagen han tok livet av seg selv. -Helse
jeg-kjenner-mann-som-sluttet-å-røyke-drikke-sex-og-spise-fet-mat-han-var-frisk-helt-fram-til-den-dagen-han-tok-livet-av-seg-selv
Jeg er alltid meg selv. Hvis jeg begynner å late som jeg er en annen, blir jeg en annen, og da vil jeg miste meg selv. -Være seg selv
jeg-er-alltid-meg-selv-hvis-jeg-begynner-å-late-som-jeg-er-annen-blir-jeg-annen-og-da-vil-jeg-miste-meg-selv
Jeg har sluttet å lese bøker - det tar tankene vekk fra meg selv. -Oscar Levant
jeg-har-sluttet-å-lese-bøker-det-tar-tankene-vekk-fra-meg-selv
Jeg gir alltid menneskene rundt meg en skikkelig tabbekvote. Og jeg forlanger alltid en skikkelig tabbekvote for meg selv. Det går så fort dette livet at jeg vil ha plass til litt kreativ galskap. -Karsten Isachsen
jeg-gir-alltid-menneskene-rundt-meg-skikkelig-tabbekvote-og-jeg-forlanger-alltid-skikkelig-tabbekvote-for-meg-selv-det-går-så-fort-dette-livet
Jeg har lært meg å leve med meg selv, og vi har i grunnen funnet en fin balanse, jeg og jeg. -Halvdan Sivertsen
jeg-har-lært-meg-å-leve-med-meg-selv-og-vi-har-i-grunnen-funnet-balanse-jeg-og-jeg