Jeg har aldri tatt livet av noen, men jeg har lest ganske mange nekrologer med stor fornøyelse.


jeg-har-aldri-tatt-livet-av-noen-men-jeg-har-lest-ganske-mange-nekrologer-med-stor-fornøyelse
nekrologjegharaldritattlivetavnoenmenjeglestganskemangenekrologermedstorfornøyelsejeg harhar aldrialdri tatttatt livetlivet avav noenmen jegjeg harhar lestlest ganskeganske mangemange nekrologernekrologer medmed storjeg har aldrihar aldri tattaldri tatt livettatt livet avlivet av noenmen jeg harjeg har lesthar lest ganskelest ganske mangeganske mange nekrologermange nekrologer mednekrologer med stormed stor fornøyelsejeg har aldri tatthar aldri tatt livetaldri tatt livet avtatt livet av noenmen jeg har lestjeg har lest ganskehar lest ganske mangelest ganske mange nekrologerganske mange nekrologer medmange nekrologer med stornekrologer med stor fornøyelsejeg har aldri tatt livethar aldri tatt livet avaldri tatt livet av noenmen jeg har lest ganskejeg har lest ganske mangehar lest ganske mange nekrologerlest ganske mange nekrologer medganske mange nekrologer med stormange nekrologer med stor fornøyelse

Jeg elsker sitater fordi det er en fornøyelse å finne tanker man selv har, uttrykt vakkert og med stor autoritet av noen som betraktes som klokere enn en selv. -Sitat
jeg-elsker-sitater-fordi-det-er-fornøyelse-å-finne-tanker-man-selv-har-uttrykt-vakkert-og-med-stor-autoritet-av-noen-som-betraktes-som-klokere-enn
Jeg har vært mye sammen med voksne. Jeg har sett dem på ganske nært hold. Og jeg har ikke fått noen bedre mening om dem av den grunn. -Voksen
jeg-har-vært-mye-sammen-med-voksne-jeg-har-sett-dem-på-ganske-nært-hold-og-jeg-har-ikke-fått-noen-bedre-mening-om-dem-av-den-grunn
Jeg har truffet mange nakne kvinner i mitt liv, men aldri noen som har kunnet spinne. -Fredrik Stabel
jeg-har-truffet-mange-nakne-kvinner-i-mitt-liv-men-aldri-noen-som-har-kunnet-spinne
Jeg har kjent mange som har forandret sitt kristne navn, men det har aldri gått dem vel i verden. -Navn
jeg-har-kjent-mange-som-har-forandret-sitt-kristne-navn-men-det-har-aldri-gått-dem-vel-i-verden