Jeg har aldri skildret ondskapen, for jeg har aldri møtt den på min vei. Det som overflatiske og doktrinære mennesker kaller ondskap, er for meg nødvendigheter, resultater. Har jeg villet noe med hva jeg har skrevet, så har det vært å bringe en og annen til å forstå, til å se og dømme mildt.


jeg-har-aldri-skildret-ondskapen-for-jeg-har-aldri-møtt-den-på-min-vei-det-som-overflatiske-og-doktrinære-mennesker-kaller-ondskap-er-for-meg
amalie skramjegharaldriskildretondskapenforjegmøttdenminveidetsomoverflatiskeogdoktrinæremenneskerkallerondskapermegnødvendigheterresultaterharvilletnoemedhvaskrevetdetværtbringeannentilforståsedømmemildtjeg harhar aldrialdri skildretskildret ondskapenjeg harhar aldrialdri møttmøtt denden påpå minmin veidet somsom overflatiskeoverflatiske ogog doktrinæredoktrinære menneskermennesker kallerkaller ondskaper formeg nødvendigheterhar jegjeg villetvillet noenoe medmed hvahva jegjeg harhar skrevetså harhar detdet værtvært åå bringebringe enen ogog annenannen tiltil åå forståtil åå sese ogog dømmedømme mildtjeg har aldrihar aldri skildretaldri skildret ondskapenfor jeg harjeg har aldrihar aldri møttaldri møtt denmøtt den påden på minpå min veidet som overflatiskesom overflatiske ogoverflatiske og doktrinæreog doktrinære menneskerdoktrinære mennesker kallermennesker kaller ondskaper for megfor meg nødvendigheterhar jeg villetjeg villet noevillet noe mednoe med hvamed hva jeghva jeg harjeg har skrevetså har dethar det værtdet vært åvært å bringeå bringe enbringe en ogen og annenog annen tilannen til åtil å forståtil å seå se ogse og dømmeog dømme mildt

Elske, det har jeg aldri gjort. Jeg har følt den kjærlighet som flytter fjell og som omskaper mennesker - kjærlighet som virvler av hjertet og som har drukket blod. Men ingen har jeg kunnet si til - Kvinne, Du, Deg elsker jeg - Du er mitt alt.Jeg ble kalt inn til formannen, som sa: - Du er en ryddig kar, Ivar, du er ikke alkoholiker og du har ikke voldtatt kona mi. Du har derimot ikke oppnådd resultater, så jeg er redd vi må skilles nå. Jeg svarte: Jeg vet selv jeg er ryddig, og jeg har et edruelig forhold til alkohol. Når det gjelder din kone ... henne har jeg sett. Så det blir ikke aktuelt.Jeg drikker min champagne når jeg er glad og når jeg er trist. Noen ganger drikker jeg den når jeg er alene. Har jeg selskap, anser jeg den som obligatorisk. Jeg nipper til den når jeg ikke er sulten og drikker den når jeg er det. Ellers rører jeg den aldri – bortsett fra når jeg er tørst.Jeg behersker ikke spillet, og jeg liker det ikke. Jeg har egentlig aldri skjønt noe særlig av det. Jeg er mer opptatt av saker og resultater.Jeg har for lengst bestemt meg for ikke å forstå. Hvis jeg ønsker å forstå noe, begynner jeg straks å fordreie fakta, og jeg har bestemt meg for å bli stående ved fakta...Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle.