Jeg har aldri skildret ondskapen, for jeg har aldri møtt den på min vei. Det som overflatiske og doktrinære mennesker kaller ondskap, er for meg nødvendigheter, resultater. Har jeg villet noe med hva jeg har skrevet, så har det vært å bringe en og annen til å forstå, til å se og dømme mildt.


jeg-har-aldri-skildret-ondskapen-for-jeg-har-aldri-møtt-den-på-min-vei-det-som-overflatiske-og-doktrinære-mennesker-kaller-ondskap-er-for-meg
amalie skramjegharaldriskildretondskapenforjegmøttdenminveidetsomoverflatiskeogdoktrinæremenneskerkallerondskapermegnødvendigheterresultaterharvilletnoemedhvaskrevetdetværtbringeannentilforståsedømmemildtjeg harhar aldrialdri skildretskildret ondskapenjeg harhar aldrialdri møttmøtt denden påpå minmin veidet somsom overflatiskeoverflatiske ogog doktrinæredoktrinære menneskermennesker kallerkaller ondskaper formeg nødvendigheterhar jegjeg villetvillet noenoe medmed hvahva jegjeg harhar skrevetså harhar detdet værtvært åå bringebringe enen ogog annenannen tiltil åå forståtil åå sese ogog dømmedømme mildtjeg har aldrihar aldri skildretaldri skildret ondskapenfor jeg harjeg har aldrihar aldri møttaldri møtt denmøtt den påden på minpå min veidet som overflatiskesom overflatiske ogoverflatiske og doktrinæreog doktrinære menneskerdoktrinære mennesker kallermennesker kaller ondskaper for megfor meg nødvendigheterhar jeg villetjeg villet noevillet noe mednoe med hvamed hva jeghva jeg harjeg har skrevetså har dethar det værtdet vært åvært å bringeå bringe enbringe en ogen og annenog annen tilannen til åtil å forståtil å seå se ogse og dømmeog dømme mildt

Jeg behersker ikke spillet, og jeg liker det ikke. Jeg har egentlig aldri skjønt noe særlig av det. Jeg er mer opptatt av saker og resultater. -Politikk
jeg-behersker-ikke-spillet-og-jeg-liker-det-ikke-jeg-har-egentlig-aldri-skjønt-noe-særlig-av-det-jeg-er-mer-opptatt-av-saker-og-resultater
Jeg har for lengst bestemt meg for ikke å forstå. Hvis jeg ønsker å forstå noe, begynner jeg straks å fordreie fakta, og jeg har bestemt meg for å bli stående ved fakta... -Forståelse
jeg-har-for-lengst-bestemt-meg-for-ikke-å-forstå-hvis-jeg-ønsker-å-forstå-noe-begynner-jeg-straks-å-fordreie-fakta-og-jeg-har-bestemt-meg-for
Jeg forestiller meg at livet er et vidunderlig skuespill som jeg har skrevet til meg selv - og der min oppgave er å nyte min egen rolle. -Shirley MacLaine
jeg-forestiller-meg-at-livet-er-et-vidunderlig-skuespill-som-jeg-har-skrevet-til-meg-selv-og-der-min-oppgave-er-å-nyte-min-egen-rolle