Jeg har aldri klatret opp noen stige. Jeg har oppnådd berømmelse ved ren tyngdekraft.


jeg-har-aldri-klatret-opp-noen-stige-jeg-har-oppnådd-berømmelse-ved-ren-tyngdekraft
george bernard shawjegharaldriklatretoppnoenstigeoppnåddberømmelsevedrentyngdekraftjeg harhar aldrialdri klatretklatret oppopp noennoen stigejeg harhar oppnåddoppnådd berømmelseberømmelse vedved renren tyngdekraftjeg har aldrihar aldri klatretaldri klatret oppklatret opp noenopp noen stigejeg har oppnåddhar oppnådd berømmelseoppnådd berømmelse vedberømmelse ved renved ren tyngdekraftjeg har aldri klatrethar aldri klatret oppaldri klatret opp noenklatret opp noen stigejeg har oppnådd berømmelsehar oppnådd berømmelse vedoppnådd berømmelse ved renberømmelse ved ren tyngdekraftjeg har aldri klatret opphar aldri klatret opp noenaldri klatret opp noen stigejeg har oppnådd berømmelse vedhar oppnådd berømmelse ved renoppnådd berømmelse ved ren tyngdekraft

Hun er den type jente som har klatret opp suksessens stige, feiltrinn for feiltrinn. -Mae West
hun-er-den-type-jente-som-har-klatret-opp-suksessens-stige-feiltrinn-for-feiltrinn
Jeg har aldri tatt livet av noen, men jeg har lest ganske mange nekrologer med stor fornøyelse. -Nekrolog
jeg-har-aldri-tatt-livet-av-noen-men-jeg-har-lest-ganske-mange-nekrologer-med-stor-fornøyelse
Før alle av oss har oppnådd målet, har ingen oppnådd noe. -Mål
før-alle-av-oss-har-oppnådd-målet-har-ingen-oppnådd-noe
Når jeg står foran Gud ved livets slutt, håper jeg at jeg ikke har snev av talent igjen, og at jeg kan si: «Jeg har brukt alt du ga meg.» -Evner og anlegg
når-jeg-står-foran-gud-ved-livets-slutt-håper-jeg-at-jeg-ikke-har-snev-av-talent-igjen-og-at-jeg-kan-jeg-har-brukt-alt-du-ga-meg