Jeg har aldri hatet en mann nok til å gi ham diamantene tilbake.


jeg-har-aldri-hatet-mann-nok-til-å-gi-ham-diamantene-tilbake
zsa zsa gaborjegharaldrihatetmannnoktilgihamdiamantenetilbakejeg harhar aldrialdri hatethatet enen mannmann noknok tiltil åå gigi hamham diamantenediamantene tilbakejeg har aldrihar aldri hatetaldri hatet enhatet en mannen mann nokmann nok tilnok til åtil å giå gi hamgi ham diamanteneham diamantene tilbakejeg har aldri hatethar aldri hatet enaldri hatet en mannhatet en mann noken mann nok tilmann nok til ånok til å gitil å gi hamå gi ham diamantenegi ham diamantene tilbakejeg har aldri hatet enhar aldri hatet en mannaldri hatet en mann nokhatet en mann nok tilen mann nok til åmann nok til å ginok til å gi hamtil å gi ham diamanteneå gi ham diamantene tilbake

En mann vil at hans kone skal være gløgg nok til å forstå hvor dyktig han er, og dum nok til å beundre ham. -Eden Phillpots
en-mann-vil-at-hans-kone-skal-være-gløgg-nok-til-å-forstå-hvor-dyktig-han-er-og-dum-nok-til-å-beundre-ham
Jeg tror at en av grunnene til at folk klamrer seg til hatet, er at de føler at når hatet forsvinner, så vil de bli tvunget til å forholde seg til smerten. -Hat
jeg-tror-at-av-grunnene-til-at-folk-klamrer-seg-til-hatet-er-at-føler-at-når-hatet-forsvinner-så-vil-bli-tvunget-til-å-forholde-seg-til
Jeg har elsket ham for høyt til ikke å hate ham. -Jean Racine
jeg-har-elsket-ham-for-høyt-til-ikke-å-hate-ham
Man lærer aldri en mann riktig å kjenne før man har skilt seg fra ham. -Skilsmisse
man-lærer-aldri-mann-riktig-å-kjenne-før-man-har-skilt-seg-fra-ham