Jeg ser gjerne at vi holder fast ved den franske skikken med å kysse damene på hånden, et sted må man jo begynne.


jeg-gjerne-at-vi-holder-fast-ved-den-franske-skikken-med-å-kysse-damene-på-hånden-et-sted-må-man-jo-begynne
sacha guitryjeggjerneatviholderfastveddenfranskeskikkenmedkyssedamenehåndenetstedmanjobegynnejeg serser gjernegjerne atat vivi holderholder fastfast vedved denden franskefranske skikkenskikken medmed åå kyssekysse damenedamene påpå håndenet stedsted måmå manman jojo begynnejeg ser gjerneser gjerne atgjerne at viat vi holdervi holder fastholder fast vedfast ved denved den franskeden franske skikkenfranske skikken medskikken med åmed å kysseå kysse damenekysse damene pådamene på håndenet sted måsted må manmå man joman jo begynnejeg ser gjerne atser gjerne at vigjerne at vi holderat vi holder fastvi holder fast vedholder fast ved denfast ved den franskeved den franske skikkenden franske skikken medfranske skikken med åskikken med å kyssemed å kysse dameneå kysse damene påkysse damene på håndenet sted må mansted må man jomå man jo begynnejeg ser gjerne at viser gjerne at vi holdergjerne at vi holder fastat vi holder fast vedvi holder fast ved denholder fast ved den franskefast ved den franske skikkenved den franske skikken medden franske skikken med åfranske skikken med å kysseskikken med å kysse damenemed å kysse damene påå kysse damene på håndenet sted må man josted må man jo begynne

Det finnes ingen større kjærlighet enn den kjærligheten som holder fast, selv når det ikke ser ut som om det er noe å holde fast ved. -G. W. C. Thomas
det-finnes-ingen-større-kjærlighet-enn-den-kjærligheten-som-holder-fast-selv-når-det-ikke-ut-som-om-det-er-noe-å-holde-fast-ved
Jeg begynte å innse hvor enkelt livet kunne være hvis man hadde en fast rutine å følge med fast timeplan, fast lønn, og svært få originale tanker å tenke. -Rutine
jeg-begynte-å-innse-hvor-enkelt-livet-kunne-være-hvis-man-hadde-fast-rutine-å-følge-med-fast-timeplan-fast-lønn-og-svært-få-originale-tanker
Jorda holder fortsatt kurs rundt sola. Vi holder fast, vi henger sammen med hverandre. -Jorden
jorda-holder-fortsatt-kurs-rundt-sola-vi-holder-fast-vi-henger-sammen-med-hverandre
Den største vanskelighet ved å fri, er å hitte på hvorledes man skal begynne sin tale. -Ludvig Holberg
den-største-vanskelighet-ved-å-fri-er-å-hitte-på-hvorledes-man-skal-begynne-tale
En bedre verden må begynne et sted. Hvorfor ikke med deg og meg? -Samfunnsansvar
en-bedre-verden-må-begynne-et-sted-hvorfor-ikke-med-deg-og-meg
Å behandle folk er som å ha søle i hånden – klemmer du, spruter den ut – lar du den være, renner den bort, men holder du den varsomt, kan du klare det. -Seg selv og andre
Å-behandle-folk-er-som-å-søle-i-hånden-klemmer-du-spruter-den-ut-lar-du-den-være-renner-den-bort-men-holder-du-den-varsomt-kan-du-klare-det