Jeg går aldri til forlovelsesfester og aldri til bryllup. Aldri. Disse offerdyr med krans og slør - å!


jeg-går-aldri-til-forlovelsesfester-og-aldri-til-bryllup-aldri-disse-offerdyr-med-krans-og-slør-å
bryllupjeggåraldritilforlovelsesfesterogbryllupaldridisseofferdyrmedkransslørjeg gårgår aldrialdri tiltil forlovelsesfesterforlovelsesfester ogog aldrialdri tiltil bryllupdisse offerdyrofferdyr medmed kranskrans ogog slørslørjeg går aldrigår aldri tilaldri til forlovelsesfestertil forlovelsesfester ogforlovelsesfester og aldriog aldri tilaldri til bryllupdisse offerdyr medofferdyr med kransmed krans ogkrans og slørog slørjeg går aldri tilgår aldri til forlovelsesfesteraldri til forlovelsesfester ogtil forlovelsesfester og aldriforlovelsesfester og aldri tilog aldri til bryllupdisse offerdyr med kransofferdyr med krans ogmed krans og slørkrans og slørjeg går aldri til forlovelsesfestergår aldri til forlovelsesfester ogaldri til forlovelsesfester og aldritil forlovelsesfester og aldri tilforlovelsesfester og aldri til bryllupdisse offerdyr med krans ogofferdyr med krans og slørmed krans og slør

Du blir aldri ferdig med ein god gjerning. Aldri. Den må gjerast om att og om att, live til endes. -Gjerning
du-blir-aldri-ferdig-med-ein-god-gjerning-aldri-den-må-gjerast-om-att-og-om-att-live-til-endes
Jeg har gjort det til en regel aldri å røyke når jeg sover og aldri å la være når jeg er våken. -Mark Twain
jeg-har-gjort-det-til-regel-aldri-å-røyke-når-jeg-sover-og-aldri-å-være-når-jeg-er-våken
Jeg kjente aldri vårens sjarme Møtte den aldri ansikt til ansikt -Vår
jeg-kjente-aldri-vårens-sjarme-møtte-den-aldri-ansikt-til-ansikt
Du går aldri lei med mindre du stopper opp og tar deg tid til det. -Bob Hope
du-går-aldri-lei-med-mindre-du-stopper-opp-og-tar-deg-tid-til-det