Jeg for min del tror at et menneske er et menneske, og at det ikke er stort mer verdt i dag enn i steinalderen.


jeg-for-min-del-tror-at-et-menneske-er-et-menneske-og-at-det-ikke-er-stort-mer-verdt-i-dag-enn-i-steinalderen
georges bernanosjegformindeltroratetmenneskeermenneskeogdetikkestortmerverdtdagennsteinalderenjeg formin deldel trorat etet menneskemenneske erer etet menneskeog atat detdet ikkeikke erer stortstort mermer verdtverdt ii dagdag ennenn ii steinalderenjeg for minfor min delmin del trordel tror attror at etat et menneskeet menneske ermenneske er eter et menneskeog at detat det ikkedet ikke erikke er storter stort merstort mer verdtmer verdt iverdt i dagi dag enndag enn ienn i steinalderenjeg for min delfor min del trormin del tror atdel tror at ettror at et menneskeat et menneske eret menneske er etmenneske er et menneskeog at det ikkeat det ikke erdet ikke er stortikke er stort merer stort mer verdtstort mer verdt imer verdt i dagverdt i dag enni dag enn idag enn i steinalderenjeg for min del trorfor min del tror atmin del tror at etdel tror at et mennesketror at et menneske erat et menneske er etet menneske er et menneskeog at det ikke erat det ikke er stortdet ikke er stort merikke er stort mer verdter stort mer verdt istort mer verdt i dagmer verdt i dag ennverdt i dag enn ii dag enn i steinalderen

Jeg tror på en himmel som er høyere enn min egen isse, og jeg tror på mer enn astronomi. -Anders Rogg
jeg-tror-på-himmel-som-er-høyere-enn-min-egen-isse-og-jeg-tror-på-mer-enn-astronomi
Et menneske som må skjule sin opprinnelse er bare et halvt menneske. Jeg er i ferd med å bli hel. Nå mangler jeg bare vingene. Og det må et menneske ha. Vi må kunne fly. -Identitet
et-menneske-som-må-skjule-opprinnelse-er-bare-et-halvt-menneske-jeg-er-i-ferd-med-å-bli-hel-nå-mangler-jeg-bare-vingene-og-det-må-et-menneske
Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Jeg tror ikke på sjangere, jeg tror på musikk som har et punkt hvor du treffer et annet menneske. -Ole Paus
jeg-tror-ikke-på-sjangere-jeg-tror-på-musikk-som-har-et-punkt-hvor-du-treffer-et-annet-menneske
Jeg er svart, jeg føler meg ikke tynget av det, og jeg tror ikke det er et stort ansvar. Det er en del av hvem jeg er. Det definerer meg ikke. -Oprah Winfrey
jeg-er-svart-jeg-føler-meg-ikke-tynget-av-det-og-jeg-tror-ikke-det-er-et-stort-ansvar-det-er-del-av-hvem-jeg-er-det-definerer-meg-ikke