Jeg finner ikke glede i noe uten deg. Du er prismet som sollyset, det grønne landskapet og livet selv viser seg gjennom ... Jeg trenger dine kyss på mine lepper, din kjærlighet i min sjel.


jeg-finner-ikke-glede-i-noe-uten-deg-du-er-prismet-som-sollyset-det-grønne-landskapet-og-livet-selv-viser-seg-gjennom-jeg-trenger-dine-kyss-på
elskedejegfinnerikkegledenoeutendegduerprismetsomsollysetdetgrønnelandskapetoglivetselvviserseggjennomtrengerdinekyssminelepperdinkjærlighetminsjeljeg finnerfinner ikkeikke gledeglede ii noenoe utenuten degdu erer prismetprismet somsom sollysetdet grønnegrønne landskapetlandskapet ogog livetlivet selvselv viserviser segseg gjennomgjennomjegjeg trengertrenger dinedine kysskyss påpå minemine lepperdin kjærlighetkjærlighet ii minmin sjeljeg finner ikkefinner ikke gledeikke glede iglede i noei noe utennoe uten degdu er prismeter prismet somprismet som sollysetdet grønne landskapetgrønne landskapet oglandskapet og livetog livet selvlivet selv viserselv viser segviser seg gjennomseg gjennomgjennom jegjeg trengerjeg trenger dinetrenger dine kyssdine kyss påkyss på minepå mine lepperdin kjærlighet ikjærlighet i mini min sjel

Dine ord er like nødvendige for meg som luften og sollyset ... Dine ord er min føde, din pust er min vin. - Du er alt for meg. -Sarah Bernhardt
dine-ord-er-like-nødvendige-for-meg-som-luften-og-sollyset-dine-ord-er-min-fø-din-pust-er-min-vin-du-er-alt-for-meg
Jeg trenger ikke en venn som retter seg etter mine innfall og som bare svarer på mine nikk. Det kan skyggen min gjøre bedre. -Venn
jeg-trenger-ikke-venn-som-retter-seg-etter-mine-innfall-og-som-bare-svarer-på-mine-nikk-det-kan-skyggen-min-gjøre-bedre
Jeg må arbeide hvis jeg skal bære livet. Alle mine levedager, så lenge jeg kan minnes, har jeg arbeidet, og det har vært min beste og eneste glede. -Henrik Ibsen
jeg-må-arbeide-hvis-jeg-skal-bære-livet-alle-mine-levedager-så-lenge-jeg-kan-minnes-har-jeg-arbeidet-og-det-har-vært-min-beste-og-eneste-glede
La en annen rose deg, ikke du selv, og en fremmed, ikke dine egne lepper. -Bibelen
la-annen-rose-deg-ikke-du-selv-og-fremmed-ikke-dine-egne-lepper
Du er alt jeg behøver. Du er solen, luften jeg puster inn. Uten deg ville ikke livet vært det samme. Du må aldri dra din vei. Og hvis du drar, så ikke glem å ta meg med deg. -Basia Trzetrzelewska
du-er-alt-jeg-behøver-du-er-solen-luften-jeg-puster-inn-uten-deg-ville-ikke-livet-vært-det-samme-du-må-aldri-dra-din-vei-og-hvis-du-drar-så
Skaff deg det du trenger for din kropp - i den utstrekning der er nødvendig for din sjel. -Sinn og sjel
skaff-deg-det-du-trenger-for-din-kropp-i-den-utstrekning-der-er-nødvendig-for-din-sjel