Jeg føler meg minst like sårbar som jeg alltid har gjort. Kanskje mer enn noen gang. Men antakelig er jeg sterkere også.


jeg-føler-meg-minst-like-sårbar-som-jeg-alltid-har-gjort-kanskje-mer-enn-noen-gang-men-antakelig-er-jeg-sterkere-også
sårbarhetjegfølermegminstlikesårbarsomjegalltidhargjortkanskjemerennnoengangmenantakeligersterkereogsåjeg følerføler megmeg minstminst likelike sårbarsårbar somsom jegjeg alltidalltid harhar gjortkanskje mermer ennenn noennoen gangmen antakeligantakelig erer jegjeg sterkeresterkere ogsåjeg føler megføler meg minstmeg minst likeminst like sårbarlike sårbar somsårbar som jegsom jeg alltidjeg alltid haralltid har gjortkanskje mer ennmer enn noenenn noen gangmen antakelig erantakelig er jeger jeg sterkerejeg sterkere ogsåjeg føler meg minstføler meg minst likemeg minst like sårbarminst like sårbar somlike sårbar som jegsårbar som jeg alltidsom jeg alltid harjeg alltid har gjortkanskje mer enn noenmer enn noen gangmen antakelig er jegantakelig er jeg sterkereer jeg sterkere ogsåjeg føler meg minst likeføler meg minst like sårbarmeg minst like sårbar somminst like sårbar som jeglike sårbar som jeg alltidsårbar som jeg alltid harsom jeg alltid har gjortkanskje mer enn noen gangmen antakelig er jeg sterkereantakelig er jeg sterkere også

Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen
Etter å ha spilt Chopin føler jeg det som jeg har grått over synder jeg aldri har begått, og sørget over tragedier som ikke er mine egne. Musikk virker alltid slik på meg. -Oscar Wilde
etter-å-spilt-chopin-føler-jeg-det-som-jeg-har-grått-over-synder-jeg-aldri-har-begått-og-sørget-over-tragedier-som-ikke-er-mine-egne-musikk
Jeg ønsker å være veldig nær noen jeg respekterer og beundrer, og ha noen som føler det på samme måte for meg. -Nærhet
jeg-ønsker-å-være-veldig-nær-noen-jeg-respekterer-og-beundrer-og-noen-som-føler-det-på-samme-måte-for-meg
Jeg har mer enn en gang dristet meg til å tenke at skjønnhet bare er et spørsmål om smak. -Jean-Paul Sartre
jeg-har-mer-enn-gang-dristet-meg-til-å-tenke-at-skjønnhet-bare-er-et-spørsmål-om-smak