Jeg er verdens beste mamma, du er verdens beste gutt. Og om verden er litt vrien, skrur vi den på plass til slutt. Om jeg noen ganger glemmer, vet jeg at det ordner seg. Jeg har hundre gode grunner, og den beste, det er deg!


jeg-er-verdens-beste-mamma-du-er-verdens-beste-gutt-og-om-verden-er-litt-vrien-skrur-vi-den-på-plass-til-slutt-om-jeg-noen-ganger-glemmer-vet-jeg
mor og sønnjegerverdensbestemammaduguttogomverdenlittvrienskrurvidenplasstilsluttomjegnoengangerglemmervetatdetordnersegharhundregodegrunnerogbestedegjeg erer verdensverdens bestebeste mammadu erer verdensverdens bestebeste guttog omom verdenverden erer littlitt vrienskrur vivi denden påpå plassplass tiltil sluttom jegjeg noennoen gangerganger glemmervet jegjeg atat detordner segjeg harhar hundrehundre godegode grunnerog denden bestedet erer degjeg er verdenser verdens besteverdens beste mammadu er verdenser verdens besteverdens beste guttog om verdenom verden erverden er litter litt vrienskrur vi denvi den påden på plasspå plass tilplass til sluttom jeg noenjeg noen gangernoen ganger glemmervet jeg atjeg at detat det ordnerdet ordner segjeg har hundrehar hundre godehundre gode grunnerog den bestedet er deg

Kjærlighet er ... et maleri av en rød kjempe uten armer og med ett øye, med en nesten uleselig skrift nederst der det står: «Jeg har verdens beste mamma.» -Marion Stroud
kjærlighet-er-et-maleri-av-rød-kjempe-uten-armer-og-med-ett-øye-med-nesten-uleselig-skrift-nederst-der-det-står-jeg-har-verdens-beste-mamma
Noen ganger trenger man ikke å lete lenge for å finne verdens beste far. -Ukjent
noen-ganger-trenger-man-ikke-å-lete-lenge-for-å-finne-verdens-beste-far
Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt. -Astrid Lindgren
den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt
Nå er det helt avgjørende hvem som har den beste psyken. Ja, og selvsagt den beste keeperen. For ikke å snakke om de beste skytterne. Ja, da skulle vel alt være nevnt. -Fotball
nå-er-det-helt-avgjørende-hvem-som-har-den-beste-psyken-ja-og-selvsagt-den-beste-keeperen-for-ikke-å-snakke-om-beste-skytterne-ja-da-skulle-vel
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen