Jeg er jøde. Har ikke en jøde øyne? Har ikke en jøde hender, organer, lemmer, sanser, tilbøyeligheter, lidenskaper? Blir han ikke næret av den samme føde, såret av de samme våpen, rammet av de samme sykdommer, helbredet av de samme lægemidler, varmet og kjølet av den samme sommer og vinter som en kristen?


jeg-er-jø-har-ikke-jø-øyne-har-ikke-jø-hender-organer-lemmer-sanser-tilbøyeligheter-lidenskaper-blir-han-ikke-næret-av-den-samme-fø-såret
william shakespearejegerjødeharikkejødeøynehenderorganerlemmersansertilbøyeligheterlidenskaperblirhannæretavdensammefødesåretvåpenrammetsykdommerhelbredetlægemidlervarmetogkjøletsommervintersomkristenjeg erer jødehar ikkeikke enen jødejøde øynehar ikkeikke enen jødejøde henderblir hanhan ikkeikke næretnæret avav denden sammesamme fødesåret avav dede sammesamme våpenrammet avav dede sammesamme sykdommerhelbredet avav dede sammesamme lægemidlervarmet ogog kjøletkjølet avav denden sammesamme sommersommer ogog vintervinter somsom enen kristenjeg er jødehar ikke enikke en jødeen jøde øynehar ikke enikke en jødeen jøde henderblir han ikkehan ikke næretikke næret avnæret av denav den sammeden samme fødesåret av deav de sammede samme våpenrammet av deav de sammede samme sykdommerhelbredet av deav de sammede samme lægemidlervarmet og kjøletog kjølet avkjølet av denav den sammeden samme sommersamme sommer ogsommer og vinterog vinter somvinter som ensom en kristen

Vi lever alle under den samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. -Himmel
vi-lever-alle-under-den-samme-himmel-men-ikke-alle-har-den-samme-horisont
Man behøver vel ikke å ha de samme idealer for å kunne enes om de samme praktiske reformer. -Nils Kjær
man-behøver-vel-ikke-å-samme-idealer-for-å-kunne-enes-om-samme-praktiske-reformer
Om vi forventer at kvinner skal gjøre det samme som menn, må vi lære dem de samme tingene. -Platon
om-vi-forventer-at-kvinner-skal-gjøre-det-samme-som-menn-må-vi-lære-dem-samme-tingene