Jeg er enig med den som sa: Det er bedre å leve der ingenting er tillatt enn der alt er tillatt.


jeg-er-enig-med-den-som-sa-det-er-bedre-å-leve-der-ingenting-er-tillatt-enn-der-alt-er-tillatt
lovjegerenigmeddensomsadetbedrelevederingentingtillattennalttillattjeg erer enigenig medmed denden somsom sadet erer bedrebedre åå leveleve derder ingentingingenting erer tillatttillatt ennenn derder altalt erer tillattjeg er eniger enig medenig med denmed den somden som sadet er bedreer bedre åbedre å leveå leve derleve der ingentingder ingenting eringenting er tillatter tillatt enntillatt enn derenn der altder alt eralt er tillattjeg er enig meder enig med denenig med den sommed den som sadet er bedre åer bedre å levebedre å leve derå leve der ingentingleve der ingenting erder ingenting er tillattingenting er tillatt enner tillatt enn dertillatt enn der altenn der alt erder alt er tillattjeg er enig med dener enig med den somenig med den som sadet er bedre å leveer bedre å leve derbedre å leve der ingentingå leve der ingenting erleve der ingenting er tillattder ingenting er tillatt enningenting er tillatt enn derer tillatt enn der alttillatt enn der alt erenn der alt er tillatt

Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem. -Selma Lagerlöf
det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med
Hun hadde tillatt kynismen å slå rot i sitt hjerte, og hennes tunge var blitt skarp og farlig. -Thornton Wilder
hun-hadde-tillatt-kynismen-å-slå-rot-i-sitt-hjerte-og-hennes-tunge-var-blitt-skarp-og-farlig
Jeg føler meg helt hjemme på scenen. Det er der jeg lever. Det er der jeg ble født. Det er der jeg er trygg. -Scene
jeg-føler-meg-helt-hjemme-på-scenen-det-er-der-jeg-lever-det-er-der-jeg-ble-født-det-er-der-jeg-er-trygg
Der er meget for lidet af ingenting på alt for manges program. -Ingenting
der-er-meget-for-lidet-af-ingenting-på-alt-for-manges-program
Respekt er også å bli SETT, samt å bli tillatt å være seg selv uten å bli hånet for sine valg. -Anne B. Ragde
respekt-er-også-å-bli-sett-samt-å-bli-tillatt-å-være-seg-selv-uten-å-bli-hånet-for-sine-valg
Ingenting er mer privat enn ekteskapet. Noe av ekteskapets styrke ligger der. I hemmelighetskremmeriet og den latterlige stoltheten. Ambisjonene. -Ekteskap
ingenting-er-mer-privat-enn-ekteskapet-noe-av-ekteskapets-styrke-ligger-der-i-hemmelighetskremmeriet-og-den-latterlige-stoltheten-ambisjonene