Jeg elsker Wagner, men jeg foretrekker den musikken en katt frembringer når den henger etter halen ut av et vindu og forsøker å holde seg fast i glassruten med klørne.


jeg-elsker-wagner-men-jeg-foretrekker-den-musikken-katt-frembringer-når-den-henger-etter-halen-ut-av-et-vindu-og-forsøker-å-holde-seg-fast-i
musikkjegelskerwagnermenjegforetrekkerdenmusikkenkattfrembringernårhengeretterhalenutavetvinduogforsøkerholdesegfastglassrutenmedklørnejeg elskerelsker wagnermen jegjeg foretrekkerforetrekker denden musikkenmusikken enen kattkatt frembringerfrembringer nårnår denden hengerhenger etteretter halenhalen utut avav etet vinduvindu ogog forsøkerforsøker åå holdeholde segseg fastfast ii glassrutenglassruten medmed klørnejeg elsker wagnermen jeg foretrekkerjeg foretrekker denforetrekker den musikkenden musikken enmusikken en katten katt frembringerkatt frembringer nårfrembringer når dennår den hengerden henger etterhenger etter halenetter halen uthalen ut avut av etav et vinduet vindu ogvindu og forsøkerog forsøker åforsøker å holdeå holde segholde seg fastseg fast ifast i glassruteni glassruten medglassruten med klørne

Det jeg beundrer mest hos en politiker, er at når han en gang har truffet en beslutning, er det ingen makt på jorden som kan få ham til å holde fast ved den. -Politiker
det-jeg-beundrer-mest-hos-politiker-er-at-når-han-gang-har-truffet-beslutning-er-det-ingen-makt-på-jorden-som-kan-få-ham-til-å-holde-fast-ved
Når en sitter fast i sølen, kan vannet få en fri, når en sitter fast i vriene ord, kan munnen hjelpe en, men når en sitter fast i sorg, er det slekten en skal henvende seg til. -Sorg
når-sitter-fast-i-sølen-kan-vannet-få-fri-når-sitter-fast-i-vriene-ord-kan-munnen-hjelpe-men-når-sitter-fast-i-sorg-er-det-slekten-skal
Det finnes ingen større kjærlighet enn den kjærligheten som holder fast, selv når det ikke ser ut som om det er noe å holde fast ved. -G. W. C. Thomas
det-finnes-ingen-større-kjærlighet-enn-den-kjærligheten-som-holder-fast-selv-når-det-ikke-ut-som-om-det-er-noe-å-holde-fast-ved
Jo mer man stryker en katt, desto mer reiser den halen. -Katt
jo-mer-man-stryker-katt-desto-mer-reiser-den-halen
Når regnet slår i mot deg der du går og når du ikke vet din arme råd da vil jeg holde deg i tusen år fordi jeg elsker deg -Elske
når-regnet-slår-i-mot-deg-der-du-går-og-når-du-ikke-vet-din-arme-råd-da-vil-jeg-holde-deg-i-tusen-år-fordi-jeg-elsker-deg