Jeg elsker sitater fordi det er en fornøyelse å finne tanker man selv har, uttrykt vakkert og med stor autoritet av noen som betraktes som klokere enn en selv.


jeg-elsker-sitater-fordi-det-er-fornøyelse-å-finne-tanker-man-selv-har-uttrykt-vakkert-og-med-stor-autoritet-av-noen-som-betraktes-som-klokere-enn
sitatjegelskersitaterfordideterfornøyelsefinnetankermanselvharuttryktvakkertogmedstorautoritetavnoensombetraktesklokereennselvjeg elskerelsker sitatersitater fordifordi detdet erer enen fornøyelsefornøyelse åå finnefinne tankertanker manman selvselv haruttrykt vakkertvakkert ogog medmed storautoritet avav noennoen somsom betraktesbetraktes somsom klokereklokere ennenn enen selvjeg elsker sitaterelsker sitater fordisitater fordi detfordi det erdet er ener en fornøyelseen fornøyelse åfornøyelse å finneå finne tankerfinne tanker mantanker man selvman selv haruttrykt vakkert ogvakkert og medog med stormed stor autoritetstor autoritet avautoritet av noenav noen somnoen som betraktessom betraktes sombetraktes som klokeresom klokere ennklokere enn enenn en selv

Jeg har aldri tatt livet av noen, men jeg har lest ganske mange nekrologer med stor fornøyelse. -Nekrolog
jeg-har-aldri-tatt-livet-av-noen-men-jeg-har-lest-ganske-mange-nekrologer-med-stor-fornøyelse
Noen mennesker insisterer på at middelmådig er bedre enn best. De gleder seg over å klippe vinger fordi de ikke selv kan fly. De forakter hjerner fordi de ikke har noen. Pføy! -Middelmådighet
noen-mennesker-insisterer-på-at-middelmådig-er-bedre-enn-best-de-gleder-seg-over-å-klippe-vinger-fordi-ikke-selv-kan-fly-de-forakter-hjerner
Menn som har høye tanker om seg selv som erobrer, aner ikke hvor ofte det er de selv som blir erobret. -Jeanne Moreau
menn-som-har-høye-tanker-om-seg-selv-som-erobrer-aner-ikke-hvor-ofte-det-er-selv-som-blir-erobret
Ligg aldri med noen som har flere problemer enn deg selv. -Sex og erotikk
ligg-aldri-med-noen-som-har-flere-problemer-enn-deg-selv