Jeg drikker min champagne når jeg er glad og når jeg er trist. Noen ganger drikker jeg den når jeg er alene. Har jeg selskap, anser jeg den som obligatorisk. Jeg nipper til den når jeg ikke er sulten og drikker den når jeg er det. Ellers rører jeg den aldri – bortsett fra når jeg er tørst.


jeg-drikker-min-champagne-når-jeg-er-glad-og-når-jeg-er-trist-noen-ganger-drikker-jeg-den-når-jeg-er-alene-har-jeg-selskap-anser-jeg-den-som
champagnejegdrikkerminchampagnenårjegergladogtristnoengangerdenaleneharselskapansersomobligatorisknippertilikkesultendetellersrøreraldribortsettfratørstjeg drikkerdrikker minmin champagnechampagne nårnår jegjeg erer gladglad ogog nårnår jegjeg erer tristnoen gangerganger drikkerdrikker jegjeg denden nårnår jegjeg erer alenehar jegjeg selskapanser jegjeg denden somsom obligatoriskjeg nippernipper tiltil denden nårnår jegjeg ikkeikke erer sultensulten ogog drikkerdrikker denden nårnår jegjeg erer detellers rørerrører jegjeg denden aldrialdri –– bortsettbortsett frafra nårnår jegjeg erer tørstjeg drikker mindrikker min champagnemin champagne nårchampagne når jegnår jeg erjeg er glader glad ogglad og nårog når jegnår jeg erjeg er tristnoen ganger drikkerganger drikker jegdrikker jeg denjeg den nården når jegnår jeg erjeg er alenehar jeg selskapanser jeg denjeg den somden som obligatoriskjeg nipper tilnipper til dentil den nården når jegnår jeg ikkejeg ikke erikke er sultener sulten ogsulten og drikkerog drikker dendrikker den nården når jegnår jeg erjeg er detellers rører jegrører jeg denjeg den aldriden aldri –aldri – bortsett– bortsett frabortsett fra nårfra når jegnår jeg erjeg er tørst

Jeg drikker champagne når jeg vinner, for å feire ... og jeg drikker champagne når jeg taper, for å trøste meg selv. -Champagne
jeg-drikker-champagne-når-jeg-vinner-for-å-feire-og-jeg-drikker-champagne-når-jeg-taper-for-å-trøste-meg-selv
En av grunnene til at jeg ikke drikker, er at jeg gjerne vil vite når jeg har det morsomt. -Nancy Astor
en-av-grunnene-til-at-jeg-ikke-drikker-er-at-jeg-gjerne-vil-vite-når-jeg-har-det-morsomt
Jeg drikker ellers ikke brennevin, uten når jeg har ondt i maven, men jeg har gemenlig en slett mave. -Ludvig Holberg
jeg-drikker-ellers-ikke-brennevin-uten-når-jeg-har-ondt-i-maven-men-jeg-har-gemenlig-slett-mave
Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt. -Astrid Lindgren
den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt
Når jeg ser tilbake, angrer jeg dette, at altfor ofte når jeg elsket, sa jeg det ikke. -Ray Stannard Baker
når-jeg-tilbake-angrer-jeg-dette-at-altfor-ofte-når-jeg-elsket-sa-jeg-det-ikke