Jeg bryr meg ikke om hvilket språk en opera blir sunget på, bare det er et språk jeg ikke forstår.


jeg-bryr-meg-ikke-om-hvilket-språk-opera-blir-sunget-på-bare-det-er-et-språk-jeg-ikke-forstår
operajegbryrmegikkeomhvilketspråkoperablirsungetbaredeteretjegforstårjeg bryrbryr megmeg ikkeikke omom hvilkethvilket språkspråk enen operaopera blirblir sungetsunget påbare detdet erer etet språkspråk jegjeg ikkeikke forstårjeg bryr megbryr meg ikkemeg ikke omikke om hvilketom hvilket språkhvilket språk enspråk en operaen opera bliropera blir sungetblir sunget påbare det erdet er eter et språket språk jegspråk jeg ikkejeg ikke forstårjeg bryr meg ikkebryr meg ikke ommeg ikke om hvilketikke om hvilket språkom hvilket språk enhvilket språk en operaspråk en opera bliren opera blir sungetopera blir sunget påbare det er etdet er et språker et språk jeget språk jeg ikkespråk jeg ikke forstårjeg bryr meg ikke ombryr meg ikke om hvilketmeg ikke om hvilket språkikke om hvilket språk enom hvilket språk en operahvilket språk en opera blirspråk en opera blir sungeten opera blir sunget påbare det er et språkdet er et språk jeger et språk jeg ikkeet språk jeg ikke forstår

I Paris bare stirret de på meg da jeg snakket fransk til dem; det var umulig for meg å få dem til å forstå deres eget språk. -Mark Twain
i-paris-bare-stirret-på-meg-da-jeg-snakket-fransk-til-dem-det-var-umulig-for-meg-å-få-dem-til-å-forstå-deres-eget-språk
Jeg forbeholder meg retten til å ta for meg av det som finnes av språk her i landet. -Nynorsk
jeg-forbeholder-meg-retten-til-å-ta-for-meg-av-det-som-finnes-av-språk-her-i-landet
God språk er det språk som makter å uttrykke en tanke klarere enn den er tenkt. -Kåre Valebrokk
god-språk-er-det-språk-som-makter-å-uttrykke-tanke-klarere-enn-den-er-tenkt
Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet. -Nelson Mandela
hvis-du-snakker-til-mann-på-et-språk-han-forstår-når-du-hodet-hans-snakker-du-til-ham-på-hans-eget-språk-når-du-hjertet
Jeg bryr meg ikke om hva som skrives om meg, så lenge det ikke er sant. -Sladder og rykter
jeg-bryr-meg-ikke-om-hva-som-skrives-om-meg-så-lenge-det-ikke-er-sant
Jeg kan si nei på tolv språk - det er nok for en kvinne. -Sophia Loren
jeg-kan-nei-på-tolv-språk-det-er-nok-for-kvinne