Jeg ble kalt inn til formannen, som sa: - Du er en ryddig kar, Ivar, du er ikke alkoholiker og du har ikke voldtatt kona mi. Du har derimot ikke oppnådd resultater, så jeg er redd vi må skilles nå. Jeg svarte: Jeg vet selv jeg er ryddig, og jeg har et edruelig forhold til alkohol. Når det gjelder din kone ... henne har jeg sett. Så det blir ikke aktuelt.


jeg-ble-kalt-inn-til-formannen-som-sa-du-er-ryddig-kar-ivar-du-er-ikke-alkoholiker-og-du-har-ikke-voldtatt-kona-mi-du-har-derimot-ikke-oppnådd
fotballjegblekaltinntilformannensomsaduerryddigkarivarduikkealkoholikerogharvoldtattkonamiderimotoppnåddresultaterjegreddviskillessvartevetselvryddigetedrueligforholdalkoholnårdetgjelderdinkonehennesettbliraktueltjeg bleble kaltkalt inninn tiltil formannensom sadudu erer enen ryddigryddig kardu erer ikkeikke alkoholikeralkoholiker ogog dudu harhar ikkeikke voldtattvoldtatt konakona midu harhar derimotderimot ikkeikke oppnåddoppnådd resultaterså jegjeg erer reddredd vivi måmå skillesskilles nåjeg svartejeg vetvet selvselv jegjeg erer ryddigog jegjeg harhar etet edrueligedruelig forholdforhold tiltil alkoholnår detdet gjeldergjelder dindin konekonehennehenne harhar jegjeg settså detdet blirblir ikkeikke aktueltjeg ble kaltble kalt innkalt inn tilinn til formannendu erdu er ener en ryddigen ryddig kardu er ikkeer ikke alkoholikerikke alkoholiker ogalkoholiker og duog du hardu har ikkehar ikke voldtattikke voldtatt konavoldtatt kona midu har derimothar derimot ikkederimot ikke oppnåddikke oppnådd resultaterså jeg erjeg er redder redd viredd vi måvi må skillesmå skilles nåjeg vet selvvet selv jegselv jeg erjeg er ryddigog jeg harjeg har ethar et edrueliget edruelig forholdedruelig forhold tilforhold til alkoholnår det gjelderdet gjelder dingjelder din konedin konekone hennehenne harhenne har jeghar jeg settså det blirdet blir ikkeblir ikke aktuelt

Da jeg var ung, fikk jeg høre: «Bare vent til du blir femti, så skal du få se.» Nå er jeg femti, og jeg har ikke sett noe som helst. -Erik Satie
da-jeg-var-ung-fikk-jeg-høre-bare-vent-til-du-blir-femti-så-skal-du-få-se-nå-er-jeg-femti-og-jeg-har-ikke-sett-noe-som-helst
Jeg behersker ikke spillet, og jeg liker det ikke. Jeg har egentlig aldri skjønt noe særlig av det. Jeg er mer opptatt av saker og resultater. -Politikk
jeg-behersker-ikke-spillet-og-jeg-liker-det-ikke-jeg-har-egentlig-aldri-skjønt-noe-særlig-av-det-jeg-er-mer-opptatt-av-saker-og-resultater
Jeg har gjort mange feil, men jeg er ikke redd for å trå galt. Det kaller jeg studielånet mitt, og jeg har greid å betale det hittil. -Pågangsmot
jeg-har-gjort-mange-feil-men-jeg-er-ikke-redd-for-å-trå-galt-det-kaller-jeg-studielånet-mitt-og-jeg-har-greid-å-betale-det-hittil
Det er på mange måter det eneste eventyret jeg har vært vitne til i mitt eget liv. Jeg har sett noe vokse frem som jeg ikke trodde var mulig da det begynte å spire. -Data og Internett
det-er-på-mange-måter-det-eneste-eventyret-jeg-har-vært-vitne-til-i-mitt-eget-liv-jeg-har-sett-noe-vokse-frem-som-jeg-ikke-trodde-var-mulig-da-det