Jeg anser littaraturanmeldelser for å være en slags barnesykdom, som plager nyutkomne bøker i større eller mindre grad. Man har eksempler på at de sunneste bøker har bukket under, mens de skrøpligste har overvunnet sykdommen.


jeg-anser-littaraturanmeldelser-for-å-være-slags-barnesykdom-som-plager-nyutkomne-bøker-i-større-eller-mindre-grad-man-har-eksempler-på-at
georg christoph lichtenbergjeganserlittaraturanmeldelserforværeslagsbarnesykdomsomplagernyutkomnebøkerstørreellermindregradmanhareksempleratsunnestebukketundermensskrøpligsteovervunnetsykdommenjeg anseranser littaraturanmeldelserlittaraturanmeldelser forå værevære enen slagsslags barnesykdomsom plagerplager nyutkomnenyutkomne bøkerbøker ii størrestørre ellereller mindremindre gradman harhar eksemplereksempler påpå atat dede sunnestesunneste bøkerbøker harhar bukketbukket undermens dede skrøpligsteskrøpligste harhar overvunnetovervunnet sykdommenjeg anser littaraturanmeldelseranser littaraturanmeldelser forlittaraturanmeldelser for åfor å væreå være envære en slagsen slags barnesykdomsom plager nyutkomneplager nyutkomne bøkernyutkomne bøker ibøker i størrei større ellerstørre eller mindreeller mindre gradman har eksemplerhar eksempler påeksempler på atpå at deat de sunnestede sunneste bøkersunneste bøker harbøker har bukkethar bukket undermens de skrøpligstede skrøpligste harskrøpligste har overvunnethar overvunnet sykdommen

Bøker trenger barnas fantasi, det er sant. Men det er enda mer sant at barnas fantasi har behov for bøker for å kunne leve uten bøker. -Astrid Lindgren
bøker-trenger-barnas-fantasi-det-er-sant-men-det-er-enda-mer-sant-at-barnas-fantasi-har-behov-for-bøker-for-å-kunne-leve-uten-bøker
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Hva av bøker læres, har jeg lært - og enda mer. -Henrik Ibsen
hva-av-bøker-læres-har-jeg-lært-og-enda-mer
Jeg har sluttet å lese bøker - det tar tankene vekk fra meg selv. -Oscar Levant
jeg-har-sluttet-å-lese-bøker-det-tar-tankene-vekk-fra-meg-selv
I ungdommen søker man nye ideer - i bøker og i samtale med venner. I alderdommen har man nok med å samle sine tanker - restene av dem. -Arnulf Øverland
i-ungdommen-søker-man-nye-ideer-i-bøker-og-i-samtale-med-venner-i-alderdommen-har-man-nok-med-å-samle-sine-tanker-restene-av-dem
Ingen har noen gang begått selvmord mens de har lest en god bok, men mange har prøvd på det mens de har skrevet en. -Selvmord
ingen-har-noen-gang-begått-selvmord-mens-har-lest-god-bok-men-mange-har-prøvd-på-det-mens-har-skrevet