Jeg ønsker ikke at kvinner skal ha makt over menn, men over seg selv.


jeg-ønsker-ikke-at-kvinner-skal-makt-over-menn-men-over-seg-selv
mary wollstonecraftjegønskerikkeatkvinnerskalmaktovermennmensegselvjeg ønskerønsker ikkeikke atat kvinnerkvinner skalskal haha maktmakt overover mennmen overover segseg selvjeg ønsker ikkeønsker ikke atikke at kvinnerat kvinner skalkvinner skal haskal ha maktha makt overmakt over mennmen over segover seg selvjeg ønsker ikke atønsker ikke at kvinnerikke at kvinner skalat kvinner skal hakvinner skal ha maktskal ha makt overha makt over mennmen over seg selvjeg ønsker ikke at kvinnerønsker ikke at kvinner skalikke at kvinner skal haat kvinner skal ha maktkvinner skal ha makt overskal ha makt over menn

Feminismens endelige mål er å oppheve seg selv. Den dagen kvinner og menn behandles ut fra andre kriterier enn kjønn, trenger vi ikke feminismen. -Beate Nossum
feminismens-endelige-mål-er-å-oppheve-seg-selv-den-dagen-kvinner-og-menn-behandles-ut-fra-andre-kriterier-enn-kjønn-trenger-vi-ikke-feminismen
Kvinner som ønsker å bli likestilt med menn, mangler ambisjoner. -Timothy Leary
kvinner-som-ønsker-å-bli-likestilt-med-menn-mangler-ambisjoner