Jeg ønsker at når jeg avslutter mitt verv, når jeg legger ned makten og æren, og når jeg har mistet alle venner på jorden, da skal jeg i alle fall fremdeles ha én venn, og den vennen skal finnes dypt inne i meg selv.


jeg-ønsker-at-når-jeg-avslutter-mitt-verv-når-jeg-legger-ned-makten-og-æren-og-når-jeg-har-mistet-alle-venner-på-jorden-da-skal-jeg-i-alle-fall
abraham lincolnjegønskeratnårjegavsluttermittvervleggernedmaktenogærenharmistetallevennerjordendaskalfallfremdelesénvenndenvennenfinnesdyptinnemegselvjeg ønskerønsker atat nårnår jegjeg avslutteravslutter mittmitt vervnår jegjeg leggerlegger nedned maktenmakten ogog ærenog nårnår jegjeg harhar mistetmistet allealle vennervenner påpå jordenda skalskal jegjeg ii allealle fallfall fremdelesfremdeles haén vennog denden vennenvennen skalskal finnesfinnes dyptdypt inneinne ii megmeg selvjeg ønsker atønsker at nårat når jegnår jeg avslutterjeg avslutter mittavslutter mitt vervnår jeg leggerjeg legger nedlegger ned maktenned makten ogmakten og ærenog når jegnår jeg harjeg har mistethar mistet allemistet alle venneralle venner påvenner på jordenda skal jegskal jeg ijeg i allei alle fallalle fall fremdelesfall fremdeles hafremdeles ha énha én vennog den vennenden vennen skalvennen skal finnesskal finnes dyptfinnes dypt innedypt inne iinne i megi meg selv

Jeg syns fremdeles hver dag er for kort for alle de tankene jeg ønsker å tenke, alle spaserturene jeg vil ta, alle bøkene jeg vil lese, og alle de vennene jeg gjerne vil treffe. -Tidsklemma
jeg-syns-fremdeles-hver-dag-er-for-kort-for-alle-tankene-jeg-ønsker-å-tenke-alle-spaserturene-jeg-vil-ta-alle-bøkene-jeg-vil-lese-og-alle-vennene
Hvordan i all verden skal jeg kunne tenke før jeg snakker når jeg ikke vet hva jeg skal si før jeg har sagt det? -Ukjent
hvordan-i-all-verden-skal-jeg-kunne-tenke-før-jeg-snakker-når-jeg-ikke-vet-hva-jeg-skal-før-jeg-har-sagt-det
Jeg forlanger at det skal skje noe med meg, når jeg leser en bok. Den skal forandre meg. -Bok
jeg-forlanger-at-det-skal-skje-noe-med-meg-når-jeg-leser-bok-den-skal-forandre-meg
Når jeg legger skøytene på hyllen, skal jeg bruke penger som en full sjømann. -Sport
når-jeg-legger-skøytene-på-hyllen-skal-jeg-bruke-penger-som-full-sjømann