Jag tror att livet just har börjat och det blir vad jag gör det till


jag-tror-att-livet-just-har-börjat-och-det-blir-vad-jag-gör-det-till
livetjagtrorattlivetjustharbrjatochdetblirvadjaggrtilljag troratt livetlivet justjust harhar börjatbörjat ochoch detdet blirblir vadvad jagjag görgör detdet tilljag tror atttror att livetatt livet justlivet just harjust har börjathar börjat ochbörjat och detoch det blirdet blir vadblir vad jagvad jag görjag gör detgör det tilljag tror att livettror att livet justatt livet just harlivet just har börjatjust har börjat ochhar börjat och detbörjat och det bliroch det blir vaddet blir vad jagblir vad jag görvad jag gör detjag gör det tilljag tror att livet justtror att livet just haratt livet just har börjatlivet just har börjat ochjust har börjat och dethar börjat och det blirbörjat och det blir vadoch det blir vad jagdet blir vad jag görblir vad jag gör detvad jag gör det till

Jag har lovat den här gången att jag ska ge allt jag säger att jag har -Melissa Horn
jag-har-lovat-den-här-gången-att-jag-ska-ge-allt-jag-säger-att-jag-har
Djupt därinne finns det spår utav det barn Som jag en gång kände, som jag en gång var Hjälp mig hitta åter, till en ro som bär till en frid som håller. Till ett jag som är. -Være seg selv
djupt-därinne-finns-det-spår-utav-det-barn-som-jag-gång-kände-som-jag-gång-var-hjälp-mig-hitta-åter-till-ro-som-bär-till-frid-som-håller
Alla dessa dagar som kom och gick, inte visste jag att det var livet. -Livet
alla-dessa-dagar-som-kom-och-gick-inte-visste-jag-att-det-var-livet
Du vill att jag ska älska med någon som bara älskar sitt men ska jag älska då ska det finnas tid att älska fritt -Melissa Horn
du-vill-att-jag-ska-älska-med-någon-som-bara-älskar-sitt-men-ska-jag-älska-då-ska-det-finnas-tid-att-älska-fritt
Jag ska sakna dig imorgon ja du vet hur jag kan bli så kom och hälsa på om du tar vägen förbi -Savn
jag-ska-sakna-dig-imorgon-ja-du-vet-hur-jag-kan-bli-så-kom-och-hälsa-på-om-du-tar-vägen-förbi
Jag trodde änglarna fanns bara, bara i himmelen. Men det var innan jag møtte dig! Nu har jag en ängel här hos mig. -William Kristoffersen
jag-trodde-änglarna-fanns-bara-bara-i-himmelen-men-det-var-innan-jag-møtte-dig-nu-har-jag-ängel-här-hos-mig