Jag trodde änglarna fanns bara, bara i himmelen. Men det var innan jag møtte dig! Nu har jag en ängel här hos mig.


jag-trodde-änglarna-fanns-bara-bara-i-himmelen-men-det-var-innan-jag-møtte-dig-nu-har-jag-ängel-här-hos-mig
william kristoffersenjagtroddeänglarnafannsbarabarahimmelenmendetvarinnanjagmøttedignuharängelhärhosmigjag troddetrodde änglarnaänglarna fannsfanns barabara ii himmelenmen detdet varvar innaninnan jagjag møttemøtte dignu harhar jagjag enen ängelängel härhär hoshos migjag trodde änglarnatrodde änglarna fannsänglarna fanns barabara i himmelenmen det vardet var innanvar innan jaginnan jag møttejag møtte dignu har jaghar jag enjag en ängelen ängel härängel här hoshär hos migjag trodde änglarna fannstrodde änglarna fanns baramen det var innandet var innan jagvar innan jag møtteinnan jag møtte dignu har jag enhar jag en ängeljag en ängel hären ängel här hosängel här hos migjag trodde änglarna fanns baramen det var innan jagdet var innan jag møttevar innan jag møtte dignu har jag en ängelhar jag en ängel härjag en ängel här hosen ängel här hos mig

Jag vet vem jag är när jag är hos dig -Være sammen
jag-vet-vem-jag-är-när-jag-är-hos-dig
Du vill att jag ska älska med någon som bara älskar sitt men ska jag älska då ska det finnas tid att älska fritt -Melissa Horn
du-vill-att-jag-ska-älska-med-någon-som-bara-älskar-sitt-men-ska-jag-älska-då-ska-det-finnas-tid-att-älska-fritt
Jag har lovat den här gången att jag ska ge allt jag säger att jag har -Melissa Horn
jag-har-lovat-den-här-gången-att-jag-ska-ge-allt-jag-säger-att-jag-har
Djupt därinne finns det spår utav det barn Som jag en gång kände, som jag en gång var Hjälp mig hitta åter, till en ro som bär till en frid som håller. Till ett jag som är. -Være seg selv
djupt-därinne-finns-det-spår-utav-det-barn-som-jag-gång-kände-som-jag-gång-var-hjälp-mig-hitta-åter-till-ro-som-bär-till-frid-som-håller
Jag ska sakna dig imorgon ja du vet hur jag kan bli så kom och hälsa på om du tar vägen förbi -Savn
jag-ska-sakna-dig-imorgon-ja-du-vet-hur-jag-kan-bli-så-kom-och-hälsa-på-om-du-tar-vägen-förbi