Intet vennskap tåler pengegaver. De gavmilde kan riktignok glemme at de har gitt, men de takknemlige kan aldri glemme at de har fått.


intet-vennskap-tåler-pengegaver-de-gavmilde-kan-riktignok-glemme-at-har-gitt-men-takknemlige-kan-aldri-glemme-at-har-fått
vennskapintetvennskaptålerpengegavergavmildekanriktignokglemmeathargittmentakknemligealdrifåttintet vennskapvennskap tålertåler pengegaverde gavmildegavmilde kankan riktignokriktignok glemmeglemme atat dede harhar gittmen dede takknemligetakknemlige kankan aldrialdri glemmeglemme atat dede harhar fåttintet vennskap tålervennskap tåler pengegaverde gavmilde kangavmilde kan riktignokkan riktignok glemmeriktignok glemme atglemme at deat de harde har gittmen de takknemligede takknemlige kantakknemlige kan aldrikan aldri glemmealdri glemme atglemme at deat de harde har fåttintet vennskap tåler pengegaverde gavmilde kan riktignokgavmilde kan riktignok glemmekan riktignok glemme atriktignok glemme at deglemme at de harat de har gittmen de takknemlige kande takknemlige kan aldritakknemlige kan aldri glemmekan aldri glemme ataldri glemme at deglemme at de harat de har fåttde gavmilde kan riktignok glemmegavmilde kan riktignok glemme atkan riktignok glemme at deriktignok glemme at de harglemme at de har gittmen de takknemlige kan aldride takknemlige kan aldri glemmetakknemlige kan aldri glemme atkan aldri glemme at dealdri glemme at de harglemme at de har fått

Der er min lengsel hjemme, der har min tro sin skatt; jeg kan deg aldri glemme velsignet julenatt! -Jul
der-er-min-lengsel-hjemme-der-har-min-tro-skatt-jeg-kan-deg-aldri-glemme-velsignet-julenatt
Jeg mener at enhver kvinne har rett til en overgangsektemann som hun siden kan glemme. -Adela Rogers St. Johns
jeg-mener-at-enhver-kvinne-har-rett-til-overgangsektemann-som-hun-siden-kan-glemme
Du innser aldri hvor god hukommelse du har før du prøver å glemme noe. -Franklin P. Jones
du-innser-aldri-hvor-god-hukommelse-du-har-før-du-prøver-å-glemme-noe
Folk har en tendens til å glemme sine plikter, men huske sine rettigheter. -Plikt
folk-har-tendens-til-å-glemme-sine-plikter-men-huske-sine-rettigheter
Tiden kan man bare glemme ved å bruke den. -Tid
tiden-kan-man-bare-glemme-ved-å-bruke-den
... hvordan glemme ord som ikke ville gjordt så vondt om du ikke visste det var sant og hvordan glemme én, som bare husker deg iblant? -Siri Nilsen
hvordan-glemme-ord-som-ikke-ville-gjordt-så-vondt-om-du-ikke-visste-det-var-sant-og-hvordan-glemme-én-som-bare-husker-deg-iblant